Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka konstytucji Federacji Rosyjskiej

  - konstytucja uchwalona większością 54% obywateli przy frekwencji 58%; 

  - biorąc pod uwagę właściwy brak doświadczenia społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do demokratycznych rozwiązań, konstytucja jest aktem zachęcającym do podjęcia aktywności publicznej dla obywateli;

  - składa się z 9...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System partyjny we Francji

  - wielopartyjny, system dwublokowy. 

  - w okresie III Republiki partie występowały głównie na terenie parlamentu, ale nie posiadały żadnych komórek organizacyjnych w terenie

  - w okresie IV Republiki istniało wiele partii, co wpłynęło na duże rozbicie polityczne społeczeństwa

  - okres V Republiki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - Rada Konstytucyjna

  - 9 osób – 3 powołuje prezydent, 3 przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i 3 Senatu 

  - kadencja 9 lat

  - Rada Konstytucyjna odnawia 1/3 składu co 3 lata

  - przewodniczącego spośród jej członków powołuje prezydent

  - członkowie mogą pochodzić z nominacji, z urzędu i byli prezydenci Republiki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - Senat

  obecnie składa się z 331 senatorów,

  senatorów wybierają w departamentach kolegia wyborcze, elektorzy

  wybór: wpłacenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczy próg wyborczy 10% głosów oddanych w okręgu lub wszyscy kandydaci z listy zgłoszonej w danym okręgu w wyborach proporcjonalnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - Zgromadzenie Narodowe

  izba niższa parlamentu

  liczy obecnie 577 deputowanych

  5-letnia kadencja.

  wybór: złożenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczył próg wyborczy

  5% głosów oddanych w okręgu; system większościowy w dwóch turach (I tura –

  bezwzględna większość głosów, ale nie mniej niż 25%; II tura –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlament Francji

  - jest dwuizbowy: Zgromadzenie Narodowe i Senat  

  - parlament działa w trybie sesyjnym (obowiązuje jedna sesja zwyczajna w roku, ale w trakcie sesji nie może zebrać się na więcej niż na 120 posiedzeń).

  - Odbywać się mogą także sesje nadzwyczajne zwoływane przez prezydenta na wniosek premiera lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia premiera Francji

  - główny pomocnik prezydenta 

  - kieruje działalnością rządu

  - przedstawia prezydentowi wnioski dotyczące powołania lub odwołania swoich współpracowników

  - mianuje funkcjonariuszy cywilnych i wojskowych

  - niektóre akty prawne wymagają kontrasygnaty właściwych ministrów

  - może zastępować...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd francuski

  - rząd jest organem samodzielnym, ale łączy głowę państwa i parlament 

  - istnieje zasada niepołączalności funkcji członka rządu z piastowaniem mandatu w parlamencie

  - rządu odpowiedzialny jest przed Zgromadzeniem Narodowym

  - Senat nie może pociągnąć rządu do odpowiedzialności, a w drugiej izbie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent Francji

  - konstytucja francuska poświęca osobie prezydenta 16 artykułów, czyniąc z niego realnego szefa władzy wykonawczej 

  - prezydent jest politycznie nieodpowiedzialny

  - 5 letnia kadencja; nie może być odwołany przed upływem kadencji; brak ograniczenia reelekcji

  - zostaje pociągnięty do odpowiedzialności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /4 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Francji (28 IX 1958 r.) 

  - wynikała z ideowych inspiracji de Gaulle’a (wyrażała jego poglądy na temat modelu ustrojowego Francji) 

  - posiada antyparlamentarne cechy: wyłączenie parlamentu z prac przygotowawczych konstytucji, zmniejszenie roli ustrojowej i znaczenia parlamentu

  - Najważniejszą rolę miał prezydent, potem rząd a...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 868

  praca w formacie txt

Do góry