Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Wejście w dorosłość

  Według Levinsona (za: Miś, 2000) wczesna dorosłość składa się z trzech etapów: (*) wchodzenie w role, (*) redefinicja pełnionych ról i (*) ustanowienie swojego miejsca w świecie dorosłych. Na każdym z tych etapów młodzi dorośli powinni podejmować określone działania służące jak najlepszemu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju

  Okres wczesnej dorosłości jest pewnego rodzaju inwestycją, co zakłada, że wymagany jest kapitał wstępny, którym jest tutaj osiągnięta tożsamość. Jej brak wiąże się z podstawowym ryzykiem tej fazy - niepodjęciem lub podjęciem w niewłaściwy sposób podstawowych ról społecznych wyznaczających...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Pełnia życia

  Nie tyle liczba, co waga nowych wydarzeń życiowych (małżeń­stwo, rozwód, opieka nad dziećmi, zmieniające się często role zawodowe i społeczne itd.) decyduje o konieczności dokonania gwałtownego zwrotu w sposobie funkcjonowania. Wy­korzystanie w pełni „okazji”, które przynosi ze sobą wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Samokontrola

  Dorosłość oznacza znaczną zdolność panowania nad własnymi procesami psychicznymi i wła­snymi zachowaniami (Wygotski, 1971). Dorosły intencjonalnie organizuje swoje wysiłki w celu niedopuszczenia do sytuacji utraty kontroli, a gdy tak się stanie dąży do jej odzyskania. Tym, co pozwala zabez­pieczyć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Etyczność

  Moment uformowa­nia się systemu etycznego stanowi punkt zwrotny w sposobie orga­nizowania za­chowań młodego dorosłego. Dochodzi wtedy do uwolnienia od wczesnodziecięcego po­czucia moralnego obo­wiązku i ideologicznego zobowiązania okresu młodości. Własny system etyczny stanowi podstawę działania na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Światopogląd

  U podstaw poglądów młodego dorosłego na temat stanów świata leży hierarchicznie zorganizowana, uświado­miona struktura wartości. Treść, jak i sposób uporząd­kowania wartości decydują o specyfice możliwych do wytworzenia własnych wizji porządku świata i projek­tów własnego zorganizowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Izolacja społeczna

  Izolacja to skłonność do wypierania się, ignorowania czy nisz­czenia tych „sił”, których istota wydaje się być dla kogoś niebezpieczna. Bliskość z ludźmi czy ideami nie byłaby jednak tak naprawdę możliwa bez skutecz­nego wyparcia się innego ich układu. Każdy, kto jest pewien swojego „punktu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Solidarność społeczna

  Zdolność do solidaryzowania się z innymi ludźmi łączy w sobie dziecięce poczucie bycia związanym z kimś i dorosłe poczucie moralnej odpo­wiedzialności za los drugiego człowieka. Wynika z rozwoju w obszarze własnej moral­ności, który to wg R. Rorty’ego (1996) dotyczy zdolności „choćby w wyobraźni do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Intymność

  Intymność dotyczy emocjonalnych i seksualnych związków dwojga różnych pod względem płci ludzi (Erikson, 1997). Bliskość w kon­taktach z innymi jest rezultatem i sprawdzianem samo­określenia się. Warun­kiem intymnych zbliżeń jest bowiem zaufanie do siebie i drugiej osoby, bazujące na ugruntowanym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Obszary zmian u młodego dorosłego

  Zarówno w aspekcie fizycznym, jak i poznawczym młody dorosły uzyskuje niespotykaną wcześniej goto­wość do podejmowania wielu ważnych i długotrwałych zobowiązań społecznych.

  W sensie społecznym dorosłość oznacza „kroczenie” drogą tradycji wcześniejszych pokoleń, ale równocześnie wierność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt

Do góry