Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia „proces pierwotny” i „proces wtórny”

  „Proces pierwotny” oparty jest na złożonej reakcji psychicznej – usiłuje rozładować napięcie przez wytworzenie obrazu przedmiotu, który usunąłby to napięcie. Np. głodzonemu człowiekowi „proces pierwotny” dostarcza wyobrażenia pokarmu. Takie halucynacyjne doznania, w których upragniony przedmiot pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie energii psychicznej i jej źródła (czym jest instynkt - właściwości)

  Energia psychiczna wg Freuda jest ekwiwalentem procesu pobudzenia cielesnego. Źródłem energii psychicznej jest przemiana materii. Energia psychiczna nie jest tworem jednolitym, ma różne formy. Najważniejsze dla energii psychicznej jest to, że przejawia się za pomocą instynktów. Energia psychiczna ma różną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów budowę aparatu psychicznego i opisz zasady, jakimi kierują się poszczególne struktury aparatu psychicznego

  W skład budowy aparatu psychicznego zalicza się; id, ego, superego.

  Id jest zawsze najstarszą strukturą w aparacie psychicznym. jego treścią jest to, co jest dziedziczone, ewolucyjne a więc popędy. W id mieści się cały rezerwuar energii. Id nie podlega przemijaniu czasu, nie rozeznaje wartości dobra...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie podświadomości, przedswiadomosci, świadomości u Freuda

  Freud reprezentował pogląd, ze myśli i zachowania, z których dana osoba zdaje sobie sprawę, stanowiš jedynie niewielkąš cześć jej doświadczeń i ze główne czynniki oddziałujące, zarówno na świadome myśli jak i zachowania, majš charakter nieświadomy. Freud zakładał, ze człowiek nie jest rządzony...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaprezentuj podstawowe założenia teorii Freuda

  Kluczem do psychoanalizy jest świadomość. Według Freuda świadomość jest powierzchowną częścią życia psychicznego człowieka. Tak naprawdę świadomość niczego nie tłumaczy a nawet zniekształca rzeczywistość. Dlatego trzeba głębiej sięgnąć by zrozumieć człowieka . Zrozumiał ze człowiekiem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest psychoanaliza , jak można ją traktować

  Psychoanaliza to teoria zachowania człowieka, czyli teoria osobowości.

  Jest to teoria zachowania człowieka w sobie właściwy sposób, opisująca jego życie psychiczne.

  Jest to koncepcja powstawania zaburzeń psychicznych (w takim rozumieniu psychoanaliza jest przedmiotem psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza potoczna a wiedza naukowa w psychologii osobowości

  Wyróżnić tutaj trzy rodzaje wiedzy :

  -subiektywną- tworzy indywidualne teorie osobowości, dzięki czemu człowiek orientuje się w świecie. Ale ten poziom wiedzy ulega największym zniekształceniom.

  - grupową- gdzie na tym poziomie likwiduje się zniekształcenia indywidualne, nastawienia. Nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie konstruowania testów psychologicznych

  Testy psychologiczne definiowane są jako zbiory pytań lub sytuacje służące do badania własności jednostek lub grup przez wywoływanie u nich określonych obserwowalnych reakcji werbalnych lub niewerbalnych, będących w miarę możności reprezentatywnymi próbkami ich zachowania.

  Aby test był...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja psychologiczna

  Jest jedną z najszerzej stosowanych metod i to nie tylko w psychologii. W czasie obserwacji rejestrujemy czynności, reakcje i zachowania jednostki. Często w bardzo krótkim czasie trzeba zarejestrować wiele czynności, czy czynników występujących w danej sytuacji. Obserwowany czynnik czasami trwa krótko i nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad i rozmowa psychologiczna

  Gdy rozmowa nie dotyczy osoby udzielającej odpowiedzi ale spraw występujących poza nią to nazywamy to wywiadem. Jeśli dotyczy osoby. Udzielającej odpowiedzi wówczas jest to rozmowa psychologiczna. Wywiad jest metodą badawczą polegającą na zebraniu potrzebnych informacji. Dotyczących osób czy określonych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt

Do góry