Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MATERIALIZM MECHANISTYCZNY La Matteriego

  Materializm to ogólna nazwa systemów filozoficznych twierdzących, że jedynym realnym bytem jest świat materialny, zaś wszelkie idee są tylko wytworem psychiki człowieka.

  W przypadku nauk humanistycznych za materializm uważa się pogląd, według którego wszystkie myśli, uczucia, decyzje pojedynczych ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ NATURALIZM, SENSUALIZM I MATERIALIZM XVIII WIEKU: Candillac, La Mettrie, Holbach, Diderot

  Paul Holbach (1723-89):

  HOLBACH PAUL HENRY Thiry d', baron, filozof francuski; przedstawiciel oświecenia; współpracownik Wielkiej encyklopedii francuskiej; ujmował przyrodę jako organizm podległy zasadom determinizmu, poznawany przez doświadczenie; z krytyką religii łączył krytykę despotyzmu, głosił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /10 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy żył Tomasz z Akwinu i co napisał? Przedstaw główne tezy jego metafizyki

  Święty Tomasz z Akwinu jest uważany za najwybitniejszego filozofa okresu średniowiecza. Urodził się w 1224 r. w hrabiowskiej rodzinie w Akwinie koło Neapolu. W roku 1273 Tomasz zachorował , zmarł rok później.

  Pisma Tomasza są bardzo liczne. Przede wszystkim pozostawił 3 wielkie dzieła, z których...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij istotę dialektyki heglowskiej, jakie nazwiska możesz wymienić z heglistów XIX wieku niemieckich i polskich

  W znaczeniu heglowskim dialektyka była swoistym mechanizmem walki sprzecznych idei, będącym podstawowym motorem rozwoju świata i postępu historycznego. Mechanizm ten polegać miał na ciągłym i samoistnym procesie ścierania się sprzecznych idei wg tzw. praw dialektyki. Prawa te można w skrócie ująć w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne tezy i założenia teoretyczne pozytywizmu

  Pozytywizm, doktryna filozoficzna Augusta Comite’a i jego uczniów, nurt pokrewny empiryzmowi i naturalizmowi. W szerszym rozumieniu skłonność umysłów przeciwnych metafizyce i pragnących oprzeć jedynie na faktach. Pozytywizm sformułowany przez Comite’a jawi się jako filozofia nauki, polityka i religia:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne tezy filozofii Augusta Comte i jego wpływ na filozofię tego okresu

  August Comte nakreślił podstawy filozofii pozytywistycznej (był twórcą pojęcia pozytywizm). Myślenie pozytywne było w jego ujęciu ukoronowaniem ewolucji myśli ludzkiej przechodzącej trzy stadia: teologiczne, metafizyczne i wreszcie pozytywne. Inspiracje czerpał przede wszystkim od uczonych-przyrodników...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i rola Franciszka Bacona w XVI – wiecznej filozofii

  Franciszek Bacon (1561-1626) jest uważany, obok Kartezjusza za pierwszego nowożytnego filozofa. Nie stworzył on jednak żadnego systemu filozoficznego, ale jako pierwszy wyłożył w sposób jasny i przystępny idee jego poprzedników. Jest typowym reprezentantem swej epoki – jej pragnienia i dążenia stają się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiesz na temat sporu uniwersalia w wiekach średnich i czego dotyczyły fazy rozwojowe?

  Przyczyną tzw. sporu o uniwersalia stał się pogląd Platona zakładający, że tylko świat idei stanowi prawdziwą rzeczywistość. Idee platońskie to pojęcia abstrakcyjne, niedostępne spostrzeżeniu zmysłowemu ani wyobrażeniu. Tylko poznanie rozumowe zaznajamia człowieka ze światem idei (aprioryzm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak Kant rozumiał kategorie przestrzeni i czasu?

  Podczas gdy rozum wytwarza pojęcia ogólne, zmysły dostarczają nam wyobrażeń jednostkowych. Dostarczają ich przede wszystkim na drodze receptywnej , gdy stykają się bezpośrednio z rzeczami i gdy rzeczy je pobudzają . Wynikiem pobudzenia zmysłów jest wrażenie. Ale czy poza wrażeniami wyobrażenia nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Błażeja Pascala

  Błażej Pascal, żył w latach 1623-1662. Pascal starał się uczynić podobnie jak Kartezjusz ludzką wiedzę jako najbardziej wiarygodną. Dlatego też postawił jej bardzo wysokie wymagania. Ostatecznie doszedł do wniosku, że zarówno wiedza teoretyczna jak i praktyczna nie dają możliwości pełnego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt

Do góry