Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polscy przedstawiciele

  J.M. Bocheński:

  „Ku filozoficznemu myśleniu” (1986), „Sto zabobonów”(1987), „Marksizm-leninizm - nauka czy wiara” (1987), „Między logiką a wiarą” (1988), „O patriotyzmie” (1989), „Logika religii”(1990), „Współczesne metody myślenia” (1992)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm tomistyczny Jakuba Maritaina jako jedna z odmian filozofii chrześcijańskiej

  Za człowieka, który w pełni rozwinął personalizm i humanizm na gruncie pedagogicznym, uważa się Jacquesa Maritaina. Jego filozofię określa się mianem katolickiego personalizmu integralnego.Swe idee odkrył u św. Tomasza z Akwinu. Dla Maritaina osoba to indywidualna substancja natury intelektualnej i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm jako jedna z odmian filozofii chrześcijańskiej Emanuela Mounier'a

   

  Personalizm– koncepcja filozoficzna, której początki można odnaleźć w starożytności min. u sofistów (interesowali się antropologią, w której mieli racjonalistyczne [dominuje względność, zmienność rzeczy] stanowisko, np. Protagoras, 'wszystkich rzeczy miarą jest człowiek' ), rozwinięta przez ŚW...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm na przykładzie Sorena Kirkegaarda i Jana Paula Sartrea

  Egzystencjalizm - nurt myślowy zainicjowany w połowie XIX wieku przez S.Kirkegaarta. Szeroką popularność zdobył jednak dużo później – kulminacja jego rozkwitu przypadła na przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX stulecia. Jest to więc współczesny kierunek filozoficzny. Jego nazwa ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /11 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto jest przedstawicielem utylitaryzmu w etyce?

  Utylitaryzm- doktryna filozoficzna głosząca, że korzyści, użyteczność jest podstawowym kryterium działania i jego oceny jednostki i społeczeństwa są najwyższym celem moralnym postępowania ludzi. Stawia na pierwszym miejscu propagowanie wygody dążenia do osiągnięcia korzyści. Celem działań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto był najwybitniejszym przedstawicielem hedonizmu?

  Hedonizm– doktryna etyczna wg której przyjemność (rozkosz) jest jednym lub najwyższym dobrem, celem i gł. motywem ludzkiego postępowania; również postawa życiowa wyrażająca się w dążeniu do umiejętnego wykorzystywania przyjemności. Główną zasadą postępowania w życiu jest minimalizacja przykrości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pragmatyzm: główni przedstawiciele i tezy

  Najbardziej charakterystyczne dla pragmatyzmu jest przekonanie, że skuteczność praktycznych zastosowań – „co działa najbardziej skutecznie?” – w jaki sposób rozstrzyga o prawdziwości stwierdzeń, słuszności działań i wartości ocen. Historycznie dominował w pragmatyzmie ten pierwszy kontekst...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiązania Koła Wiedeńskiego z polską filozofią

  W ciągu ćwierci wieku swego istnienia neopozytywizm zachował wiernie swą ogólną tendencję, ale w szczegółach ulegał nieustannej ewolucji. Ewolucję te przeszedł m.in. pod wpływem warszawskiej szkoły logistycznej, mianowicie Tarskiego. Wszakże Tarski wskazał, że są w filozofii zagadnienia dostępne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Koło Wiedeńskie? Przedstawiciele

  Koło Wiedeńskie- ( Der Wiener Kreis), grupa filozofów i uczonych głosząca program walki z metafizyką, postulaty empiryzmu i fizykalizmu

  Doktryny Koła Wiedeńskiego:

  ujęcie nauk logiczno-matematycznych jako nieempirycznych i analitycznych

  sprowadzenie wszystkich nauk empirycznych do jedności na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neopozytywizm Koła Wiedeńskiego. Przedstawiciele, tezy: stosunek do tradycyjnych problemów, koncepcje weryfikacji i koncepcje falsyfikacji

  Neopozytywizm-(empiryzm logiczny) empirystyczny i subiektywistyczny kierunek filozofii XX w., głoszący program walki z metafizyką, postulaty fizykalizmu i uprawiania ,,filozofii nauk”, pojmowanej jako logiczna analiza języka, oraz hasło jedności nauki, podstawą wiedzy miały być tzw. zdania protokolarne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 092

  praca w formacie txt

Do góry