Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POZNANIE FILOZOFICZNE - Z DZIEJÓW POJMOWANIA FILOZOFII

  Terminu „filozofia" (z greckiego φιλία = miłość, σοφία = mądrość) miał po raz pierwszy uŜyć Pitagoras, uwaŜając, Ŝe mądrość jest czymś boskim, a człowiek moŜe być jedynie „miłośnikiem mądrości". Etymologicznie więc filozofia to tyle,  co  umiłowanie mądrości. Początkowo utoŜsamiano...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /4 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE FILOZOFICZNE

  Zarówno względy czysto poznawcze, jak i ludzka potrzeba racjonalizacji poglądu na  świat powodują, iŜ nauki szczegółowe nie wystarczają, pozostaje problematyka filozoficzna. Są róŜne koncepcje filozofii. JednakŜe tylko na gruncie klasycznej koncepcji filozofii rysuje się moŜliwość adekwatnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE NAUKOWE - PODZIAŁ NAUK

  ZróŜnicowanie nauk, rozmaitość związków między nimi powoduje, iŜ zagadnienie ich klasyfikacji (mające zresztą długą historię) jest bardzo skomplikowane i trudne5. MoŜna dzielić nauki z róŜnych punktów widzenia, akcentując bądź ich przedmiot, problematykę, bądź metodę, bądź cel i zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE NAUKOWE - OKREŚLENIE NAUKI

  W miarę rozwoju i zróŜnicowania się nauki, jak i rozwoju rozwaŜań o naukach (czyli metanauk) - dziś mówi się o okresie rewolucji naukowo-technicznej - trudniejszą rzeczą staje się uzgodnienie poglądów na istotę nauki w ogóle. Oto krótkie przedstawienie dyskusji na ten temat: „Co jest wspólną cechą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE NAUKOWE - POZNANIE NAUKOWE A POZNANIE POTOCZNE

  Poznanie naukowe jest kontynuacją, a zarazem pod wieloma względami wprost zaprzeczeniem poznania potocznego, jakie zdobywamy i jakim posługujemy się w codziennym  Ŝyciu. Poznanie potoczne słuŜy często, jeśli nie przede wszystkim, celom praktycznym - poznanie naukowe w zasadzie ma cel teoretyczny: uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE NAUKOWE

  Rozbieżności wśród rezultatów naszych poznań prowadzą do rozróżnienia między tym, co wiemy, a tym, co nam się wydaje, i do sformułowania koncepcji poznania naukowego.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE JAKO CZYNNIK AUTONOMII OSOBY LUDZKIEJ

  Człowiek chce nie tylko sprawnie działać, lecz i wiedzieć, co, jak i dlaczego jest. Człowiek poznający nie przestaje jednak być człowiekiem poŜądającym, czującym, podlegającym rozmaitym nawykom. Skomplikowane nakładanie się i wzajemne warunkowanie róŜnych warstw, momentów i aspektów ludzkiego bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /6 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - ROLE POZNANIA LUDZKIEGO

  Każdy z nas, ludzi, spełnia róŜne czyn-ności, podejmuje rozmaite prace, osiąga lub stara się osiągać określone cele. Jest podmiotem działania i poznania. Przy tym zachodzi istotne powiązanie działania z poznaniem: nasze postępowanie czy wytwarzanie nie oparte na orientacji co do przedmiotu,  środków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE LUDZKIE

  Wśród naszych czynności  świadomych są takie, których sens polega na uzyskiwaniu informacji o czymś, na uchwyceniu istnienia i własności czegoś. Są to czynności poznawcze i bezpośrednio dana nam jest róŜnica między nimi a np. poŜądaniem, wytwarzaniem, oczekiwaniem, wyobraŜeniem sobie czegoś. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - CZŁOWIEK POZNAJĄCY

  Poznanie jest warunkiem i narzędziem sprawnego działania: czynności ludzkie są nieprzypadkowo skuteczne tylko dzięki od-powiedniemu poznaniu. Poznanie jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii osoby, jest sposobem bytowania: dzięki niemu człowiek przyswaja sobie świat, w którym Żyje, rozszerza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt

Do góry