Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  LOGIKA

  Logika to zespół nauk dotyczących poznania i języka: logika formalna, semiotyka, metodologia i teoria nauk. Rolę przewodnią wśród nich odgrywa logika formalna.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA INDYJSKA

  W przeciwieństwie do europejskiego (zachodnie-go) kręgu kulturowego, w kręgu orientalnym filozofia w zasadzie wiązała się z myślą religijno-teologiczną, była ukierunkowana religijnie; oczywiście nie znaczy to,  że wszyscy myśliciele poruszający tematykę filozoficzną przyjmowali objawienie religijne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z DZIEJÓW FILOZOFII

  Filozofia zasadniczo rozwijała się w ramach określonego kręgu kulturowego. Inaczej kształtował się stosunek filozofii do innych dziedzin kultury w kręgu kultury zachodniej (zwanej  śródziemno-morską, europejską, niekiedy i atlantycką) i w kręgu kultur Dalekiego Wschodu (Indie, Chiny). Zajmując się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD - RELIGIA, TEOLOGIA, ŚWIATOPOGLĄD CHRZEŚCIJAŃSKI

  Religia jest pewnym sposobem czy (dla wyznawcy) podstawowym aspektem Ŝycia, a zara-zem odrębną dziedziną kultury. Stanowić moŜe zasadniczy zrąb lub czynnik jakiegoś  światopoglądu. Na religię składają się:

  1) doktryna (zbiór twierdzeń) na temat Boga lub  świętości oraz ich relacji do człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /5 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD - STRUKTURA I RODZAJE ŚWIATOPOGLĄDÓW, IDEOLOGIA

  Człowiek podejmuje przedsięwzięcia poznawcze bądź ze względu na doraźne potrzeby Ŝyciowe (indywidualne, grupowe, gatunkowe), bądź ze względu na swoje zainteresowania czysto teoretyczne, bądź wreszcie celem uporządkowania swojego postępowania i znalezienia lub nadania sensu swemu  Ŝyciu traktowanemu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /7 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD

  NaleŜy odróŜnić naukowe uprawianie filozofii od filozofowania na usługach  światopoglądu, a takŜe dyskusję naukową od dyskusji światopoglądowej. Światopogląd moŜe, a nawet powinien korzystać z nauk i filozofii, jednak zawsze będzie poza nie wykraczał. Bywają światopoglądy racjonalne i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY TRANSCENDENTALNE

   Metody transcendentalne moŜna naj-ogólniej określić jako pewne szczególne sposoby badania wartości naszego poznania oraz ustalania warunków pojawiania się danych faktów czy fenomenów.

  Chociaż sam termin „transcendentalny" (nie naleŜy go mieszać z równo-kształtnym terminem występującym w metafizyce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY METAFIZYCZNE

  Metody metafizyczne (zwane teŜ niekiedy metodami metafizykalnymi) to metody uŜywane w róŜnych typach metafizyki jako nauki o bycie w aspekcie jego istnienia, nauki zajmującej się bytem w jego faktyczności, celem ustalenia koniecznych warunków i ostatecznych racji istnienia kaŜdego bytu (jako bytu). Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ONTOLOGICZNE

  Są to metody charakterystyczne dla ontologii, pojmowanej tu jako nauka filozoficzna o tym, co (czysto) moŜliwe, a więc o tym, co istnieje lub istnieć moŜe, lecz w oderwaniu od faktyczności istnienia.

  To co moŜliwe, moŜna traktować formalnie jako niesprzeczne i wówczas właściwymi metodami ustalania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY HERMENEUTYCZNE

  Metody hermeneutyczne w rozwaŜanym tu znaczeniu to metody badania czy wydobywania sensu struktur lub tworów znakowych. W hermeneutyce badany przedmiot ujmowany jest jako tekst, znak, symbol (czegoś). MoŜe to być przedmiot pozaznakowy, lecz potraktowany jako tekst znaczący (jakby-tekst), znak lub symbol, przy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt

Do góry