Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA EMPIRYCZNA

  ChociaŜ i wcześniej rozróŜniono filozoficzne i niefilozoficzne rozważania o psychice człowieka, moŜna powiedzieć, Ŝe dopiero w XIX w. psychologia usamodzielniła się względem filozofii i wystąpiła jako odrębna nauka szczegółowa. Na ogół jest ona traktowana jako podstawowa nauka humanistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /4 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWA, KULTURY, PRAWA, RELIGII

  Rozwijanie szczegółowej problematyki filozoficznej, dotyczącej rozmaitych dziedzin działalności człowieka oraz jej wytworów, prowadzi do pewnych, niekiedy szeroko rozbudowanych nauk filozoficznych, w istotny sposób opartych na metafizyce człowieka i z punktu widzenia epistemologiczno-metodologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /5 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA FILOZOFII CZŁOWIEKA

  Rozmaite nauki lub działy nauk dotyczące człowieka (jego róŜnych aspektów) mają charakter przyrodniczy, humanistyczny, filozoficzny. Człowiekiem zajmują się rozmaite dyscypliny biologiczne i parabiologiczne; niektóre z nich łączy się i wyróŜnia jako tzw. antropologię przyrodniczą (zwaną też...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /11 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA CZŁOWIEKA

  Filozofia człowieka (antropologia filozoficzna) to wyspecja-lizowany dział metafizyki, nauka o człowieku jako szczególnej kategorii bytu. Filozoficznie traktowane teorie społeczeństwa, kultury, dziejów, prawa czy religii stanowią działy metafizyki człowieka.

  W metafizyce człowieka i jego działania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA FILOZOFII PRZYRODY

  Podstawowy w filozofii przyrody jest problem istoty bytu materialnego (fizycznego, cielesnego). Ujawnia się ona w istnieniu wielu jednostek tego samego gatunku (struktura jednostkowo-gatunkowa), w zachodzeniu rozmaitego rodzaju zmian (zmiany nieistotne, czyli przypadłościowe, i istotne, czyli substancjalne), w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNE KONCEPCJE FILOZOFII PRZYRODY

  Nie sposób tu wchodzić w rozmaitość koncepcji teorii przyrody (których dzieje należałoby rozpocząć co najmniej od Arystotelesa), formułowanych przez przedstawicieli róŜnych kierun-ków. Oczywiście sposób pojmowania filozofii przyrody zalezy od przyjmowanych koncepcji filozofii, przyrodoznawstwa oraz od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /8 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA BOGA

  Od czasu Wolffa wymienia się jako dział metafizyki lub osobną naukę filozoficzną teologię racjonalną (naturalną), zwaną też teodyceą. Ta ostatnia nazwa została po raz pierwszy uŜyta przez Leibniza na oznaczenie rozwaŜań dotyczących Opatrzności BoŜej, a wywodzi się od dwu słów greckich: ϋεός =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA METAFIZYKI

  Zestaw, a takŜe układ problemów teorii bytu zaleŜy od koncepcji tej teorii, od sposobu pojmowania jej przedmiotu i celu. Spróbujemy jednak tutaj, niezaleŜnie od takiej czy innej koncepcji, niejako pozasystemowo, zestawić główne zagadnienia filozofii bytu oraz ich naczelne rozwiązania. Nie wszystkie z nich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /5 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA TEORII RZECZYWISTOŚCI W MATERIALIZMIE DIALEKTYCZNYM

  Filozofia marksizmu - materializm dialektyczny (zwany przez niektórych skrótowo diamatem) - zawiera ogólną teorię rzeczywistości (do której marksiści stosują niekiedy nazwę „ontologia") i teorię jej poznawania; według filozofii marksistowskiej zachodzi wzajemne powiązanie między ontologią a teorią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  R. INGARDENA KONCEPCJA FILOZOFII BYTU

  Ontologię i metafizykę Ingarden uwaŜa za dwa odrębne i zasadnicze działy badań filozoficznych. Ontologia w tym ujęciu to nauka aprioryczna (tzn. epistemologicznie niezaleŜna od doświadczenia, oparta na oglądzie ejdetycznym), która w intuitywnej analizie zawartości idei odkrywa związki konieczne między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /10 313

  praca w formacie txt

Do góry