Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJE CZYNNOŚCI POZNAWCZYCH

  Czynności poznawcze róŜnią się między sobą przede wszystkim ze względu na typ przedmiotów, które ujmują, oraz sposób, w jaki do tych przedmiotów się odnoszą. Dzieli się zazwyczaj czynności poznawcze na ujmujące swój przedmiot bezpośrednio (poznanie bez-pośrednie) i pośrednio (poznanie pośrednie)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /7 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTACIE ŚWIADOMOŚCI. STRUKTURA AKTU ŚWIADOMOŚCI

  Poznanie jest czynnością świadomą. Poznawanie nieświadome uznajemy po prostu za nonsens, za radykalną zmianę znaczenia terminu „poznanie". „Świadomość" to termin pierwotny, niedefiniowalny. Można próbować określić  świadomość (przy-tomność) jako poczucie przeŜywania lub doznawania, poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA CZYNNOŚCI POZNAWCZYCH

  Poznanie to świadoma czynność określonego typu lub rezultat tej czynności. Poznanie ludzkie dzieli się na bezpośrednie i pośrednie, zmysłowo-intelektualne i czysto intelektualne, intuicyjne i dyskursywne. Istnieje wiele rodzajów bezpośredniego poznania. Czynności intelektualne to - między innymi -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA FILOZOFII

  Ważną nauką pomocniczą dla uprawiającego filozofię i korzystającego z niej (studiującego ją) jest historia filozofii. Podobnie jak historie innych nauk czy dziedzin kultury można ją uprawiać rozmaicie, w nachyleniu psychologicznym, socjologicznym, aksjologicznym, historiozoficznym lub traktować tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE I PROBLEMATYKA METAFILOZOFII

  Terminy „metanauka" i „metasystem" mają różne znaczenia. Związany z nimi jest termin „metajęzyk". Dla nas tutaj metanauka N'  to nauka, która zajmuje się (jakąś) nauką N i której twierdzenia lub oceny dotyczą nauki N. Przy tym znaczeniu metafilozofia będzie zespół nauk odnoszących się do filozofii, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria twórczości artystycznej

  Ten dział rozważań zajmuje się strukturą i typami procesu twórczego, podmiotowymi i przedmiotowymi uwarunkowaniami twórczości artystycznej. Obok wymienionych działów estetyki teoretycznej (ogólnej) wyróżnić można estetykę stosowaną, w ramach której mamy:

  1. estetykę życia i działania,

  2...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria przeżycia estetycznego i oceny estetycznej

  Rozważania na temat sposobu kontaktowania się z pięknem i z tym, co piękne, można potraktować jako fragment rozważań o człowieku albo jako wyspecjalizowany dział teorii poznania. Mamy do czynienia z rozmaitymi stanowiskami na temat charakteru przeżycia estetycznego, obcowania z pięknem, sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria piękna pozaartystycznego

  Piękno przysługuje nie tylko wytworom zamierzonym jako piękne (dziełom sztuki), lecz także nie zamierzonym jako piękne oraz zastanym przedmiotom naturalnym (przyrodzie). JednakŜe przeprowadzenie ostrej granicy między tymi kategoriami przedmiotów jest sprawą bardzo trudną. Sztuka użytkowa, piękno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria dzieła sztuki

  Jest to teoria przedmiotów, które zostały wytworzone po to, aby konkretyzować piękno, ażeby ucieleśniać w sobie wartości estetyczne. Nie zawsze jednak tak pojmowano zadania sztuki i faktycznie utwory artystyczne pełnią różnorakie funkcje pozaestetyczne.

  Stąd wprowadza się rozróżnienie między dziełem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria wartości estetycznych

  Jest tu mowa o istocie piękna (wartości estetycznej), o jego rozmaitych postaciach i odmianach, sposobie istnienia, o stosunku do innych (typów) wartości. Na ogół przyjmuje się,  że należy wyróŜnić wiele wartości estetycznych (np. wdzięk, wzniosłość, ładność, śliczność), dyskutuje się, czy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt

Do góry