Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JAKOŚCI ZMYSŁOWE

  W spostrzeŜeniu zmysłowym przedmiot poznawany dany nam jest przede wszystkim w aspekcie przysługujących mu jakości zmysłowych, a więc jako np. barwny, dźwięczący, wielki lub mały, oładki lub chropowaty, okrągły lub podłużny, miękki lub twardy, pachnący, a takŜe jako daleki lub bliski, pojedynczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIE JAKOŚCI ZMYSŁOWYCH

  Jednym ze szczegółowych zagadnień prawdziwości poznania ludzkiego jest zagadnienie tzw. jakości zmysłowych, związane z oceną sprawności poznawczej spostrzeŜeń zmysłowych. Zagadnienie to wiąŜe się ze sporem między realizmem a idealizmem.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE KRYTERIUM PRAWDY

  Z różnych znaczeń terminu „kryterium" (inaczej: „probierz", „sprawdzian") wybieramy to, przy którym kryterium prawdy to diagnostyczna cecha prawdziwości poznania, własność sądu (lub jego poznawczej podstawy), pozwalająca na odróŜnienie prawdy od fałszu. Niektórzy twierdzą, że - przy uznaniu klasycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /8 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE POZNAWALNOŚCI PRAWDY

  Spór o poznawalność prawdy juŜ w greckiej staroŜytności był Ŝywo podejmowany i przyniósł wiele stanowisk. Zasadnicze są trzy: A g n o s t y c y z m  twierdzi, iŜ (1) nie poznajemy prawdziwie lub (2) nie moŜemy wykazać, Ŝe poznajemy prawdziwie (prawda jest nierozpoznawalna). Moze być powszechny lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIUM PRAWDY

  We właściwym rozumieniu - to taka własność poznania, dzięki której rozpoznajemy prawdziwość poznania, odróŜniamy prawdę od fałszu. Ostatecznym i powszechnym kryterium prawdy jest oczywistość przedmiotowa.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTYZM A RELATYWIZM

  W teorii prawdy istnieje spór o właściwości prawdy. Według absolutyzmu (teoriopoznawczego) prawda (w sensie klasycznym) jest absolutna, tzn. prawdziwość jest cechą poznania niestopniowalną, niezmienną i niezaleŜną od podmiotu poznającego (uznającego coś za prawdę) i zewnętrznych okoliczności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEKLASYCZNE DEFINICJE PRAWDY

  Wiele nieporozumień wywołało niewłaściwe ujmowanie stosunku poznawczego między świadomością a przedmiotem na wzór jakiegoś stosunku przestrzennego (np. styku lub obejmowania). Tymczasem stosunek poznawczy to stosunek swoisty, intencjonalny, niesprowadzalny do jakiegokolwiek innego. Przestrzenne ujęcie ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCZNA DEFINICJA PRAWDY

  Klasyczną definicję prawdy (czyli prawdziwości poznania) - zwaną też arystotelesowską lub korespondencyjną -Tomasz z Akwinu (idąc za intencją wypowiedzi w  Metafizyce  Arystotelesa i za formułą przypisywaną Izaakowi Izraeli) sformułował następująco: „veritas est adaequatio intellectus et rei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA I WŁAŚCIWOŚCI PRAWDY

  Prawdziwość w sensie poznawczym (logicznym) jest pewną relacjonalną cechą sądów lub innych struktur asertywnych. Klasycznie pojęta prawdziwość (jako zgodność treści poznania z jego przedmiotem) jest niestopniowalna, niezmienna, niezaleŜna od tego, kto i w jakich okolicznościach uznaje dany sąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - ZAGADNIENIE (SPOSOBU) ISTNIENIA ŚWIATA REALNEGO

  Spór o sposób istnienia i poznawalność przedmiotów naszego poznania (zwany teŜ sporem o zakres ludzkiego poznania) moŜe być prowadzony względem róŜnych sfer bytu. Podstawową jego postacią, która odegrała istotną rolę w rozwoju filozofii nowoŜytnej, jest jednak spór o otaczający nas, dany w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 595

  praca w formacie txt

Do góry