Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INTERPRETACJE NAUK INDUKCYJNYCH

  Różnicę między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi (zwanymi teŜ społecznymi) upatrywano w róŜnych momentach (pomijamy róŜnice przedmiotów): w przesłankach (humanistyka oprócz zdań empirycznych przyjmuje zdania oparte na rozumieniu  czyichś wytworów, wypowiedzi, znaków, oprócz ekstraspekcji posługuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /8 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERPRETACJE NAUK DEDUKCYJNYCH

  Typowe przykłady nauk (teorii) dedukcyjnych stanowią systemy logiczne i matematyczne, np. dwuwartościowy system rachunku zdań lub teoria mnogości. Nie wchodząc w historyczne postacie tych teorii, wymieńmy ich współczesne interpretacje. Zwracamy tu uwagę na dwa momenty: sposób pojmowania charakteru i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKI DEDUKCYJNE I INDUKCYJNE

  Wspomnieliśmy wyżej o głównych grupach nauk , o bezpośrednim i pośrednim uzasadnianiu twierdzeń i typach wnioskowania jako uzasadniania pośredniego . Mówiliśmy również o dedukcyjnej metodzie budowania teorii oraz o asemantycznej (czysto syntaktycznej) i semantycznej interpretacji sformalizowanych systemów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE WIEDZY KONIECZNEJ

  Można wyróżnić następujące rodzaje wiedzy koniecznej:

  1) Wiedza konieczna analitycznie:

  (a)  tautologie logiczne (np.: C p p),

  (b)  podstawienia tautologii (np.: Kawaler jest kawalerem),

  (c)  definicyjne podstawienia tautologii (np.: Kawaler jest to męŜczyzna nieŜonaty).

  2) Wiedza konieczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE WIEDZY KONIECZNEJ

  Czy istnieje wiedza konieczna i jaki ma charakter? NaleŜy tu wymienić następujące stanowiska:

  (1) Wiedza konieczna nie istnieje. Wszelka wiedza oparta jest na doświadczeniu, a rejestrowanie, zestawianie rezultatów poznawczych doświadczeń moŜe doprowadzić co najwyŜej do wyników prawdopodobnych. Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIE WIEDZY KONIECZNEJ

  Od czasów Hume'a i Kanta w filozofii europejskiej podwaŜano moŜliwość istnienia wiedzy zarazem koniecznej i rzeczowej (przedmiotowej). JednakŜe intelekcja, chwytająca związki sensu (rozumienie czegoś), jest warunkiem koniecznym uprawiania wiedzy racjonalnej, naukowej; a sens przedmiotów wiedzie ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE UNIWERSALIÓW

  Nie wchodząc w bogate dzieje zagadnienia ani w szczegóły dyskusji, poprzestaniemy na wymienieniu głównych stanowisk w tej sprawie. N o m i n a 1 i z m głosi, iŜ istnieją wprawdzie nazwy ogólne, nie istnieją jednak ani pojęcia, ani przedmioty ogólne. Wobec tego nazwy ogólne to skróty lub zespoły nazw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /6 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIA

  Ogół może wystąpić w języku (jako nazwa ogólna), w świadomości (jako pojęcie ogólne) i w sferze transcendentnej względem języka i świadomości poznającej (jako przedmiot ogólny, czyli idea). Nazwa ogólna to wyrażenie, które na mocy swego znaczenia (w danym języku) nadaje się na nazwę dla wielu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIE UNIWERSALIÓW

  Na otaczający nas, empirycznie dany  świat składają się rozmaite przedmioty jednostkowe, natomiast w naukach poszukuje się wiedzy ogólnej, formułowanej za pomocą ogólnych pojęć. W jaki sposób to, co ogólne, odnosi się do tego, co jednostkowe?

  Czy istnieje ogół i jaką rolę odgrywa w naszym poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANOWISKA W SPRAWIE JAKOŚCI ZMYSŁOWYCH

  Czy jakości zmysłowe obiektywnie przysługują przedmiotom materialnym? Czy spostrzeŜenia zmysłowe wiernie nas informują o treściowym uposaŜeniu  świata realnego? Rozmaite odpowiedzi na te pytania zgrupować moŜna w kilka zasadniczych stanowisk:

  1)  Realizm integralny (jako stanowisko przedfilozoficzne:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 983

  praca w formacie txt

Do góry