Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - SUBSTANCJA I PRZYPADŁOŚĆ

  Zarówno doświadczenie zewnętrzne, jak i - może szczególnie dobitnie - doświadczenie wewnętrzne nasuwają nam rozróŜnienie między substancją a przypadłościami. W rozróŜnieniu tym chodzi me tylko o to (wracając do naszego przykładu), że czym innym jest Burek, a czym innym jego cechy, ale - i przede...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /10 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - CAŁOŚĆ I CZĘŚĆ

  Pierwotny, wyjściowy dla filozofii i dla nauk szcze-gółowych obraz  świata jest jakościowy i pluralistyczny: otaczająca nas rzeczy-wistość jawi się nie tylko jako mnogość rozmaitych jakości, ale zarazem jako mnogość jakości róŜnie ustrukturowanych, współwystępujących w pewnych zespołach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW

  Otaczające nas byty są w rozmaity sposób złożone i zmienne. Zmienność związana jest ze złoŜonością; zachodzenie jej ujawnia złoŜoność bytu. Główne złoŜenia: całość-części, podmiot cech - cechy lub substancja-przypadłości, materia-forma, istota-istnienie. Od Arystotelesa ujmuje się te...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALNOŚĆ BYTU

  Zauważmy najpierw (opierając się na czysto intelektualnej percepcji związków między jakościami), Ŝe nie wszystko moŜe łączyć się ze wszystkim w jakąkolwiek całość,  Ŝe zachodzą w tym względzie określone konieczności i wykluczone są pewne moŜliwości. Czerwień nie bywa mniej lub bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /12 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOŻSAMOŚĆ I NIESPRZECZNOŚĆ BYTU

  W punkcie wyjścia analiz metafizycznych formułujemy trzy stwierdzenia:

  T1 KaŜdy byt jest określoną treścią istniejącą.

  T2 Istnieją przynajmniej dwa byty różne.

  T3 Istnieje przynajmniej jeden byt zmienny.

  Tezy te niejako syntetyzują empiryczną wiedzę o mnogości tego, co dane, i wymagają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALNOŚĆ BYTÓW

  Byt jako byt jest racjonalny, to znaczy przede wszystkim: toŜsamy z sobą, niesprzeczny, posiadający rację tego, czym jest, proporcjonalną przyczynę swego istnienia. Racjonalność bytu stwierdzają tzw. pierwsze zasady: toŜsamości, niesprzeczności, racji dostatecznej i inne, od nich pochodne.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGICZNOŚĆ POJĘCIA „BYTU"

  Z metafizycznego punktu widzenia kaŜdy poszczególny byt ujmowany jest nie jako to oto indywiduum (np. ten oto Jan) ani jako egzemplarz pewnego gatunku (np. jako człowiek), lecz tylko jako coś określonego, istniejącego. Świadomość tego, że w kaŜdym bytowym wypadku mamy do czynienia z inną treścią i z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMOWANIE POJĘCIA „BYTU"

  Zarówno doświadczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne informują nas o tym,  Ŝe to, co istnieje, jest zróŜnicowane i zmienne i  ze zachodzi jakaś - wyraźna, niejako namacalna, chociaŜ jeszcze intelektualnie nie wyeksplikowana - różnica np. między tym, co napotykam w moim otoczeniu czy nawet we mnie (jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /7 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFIZYCZNY PUNKT WIDZENIA: BYT JAKO BYT

  Podstawową sprawą we właściwym uprawianiu i zrozumieniu metafizyki jest odpowiednie ujęcie sensu metafizycznego pojęcia bytu. Jest to pojęcie transcendentalne, analogiczne (analogią proporcjonalności właściwej). Odnosi się ono - wzięte dystrybutywnie - do każdego bytu jako czegoś istniejącego, jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK A POZNANIE (MYŚLENIE)

  Związek między językiem a myśleniem był znany od dawna i często poznanie oraz struktury myślowe charakteryzowano przez analogię do systemu językowych znaków. Wymieńmy tu kilka problemów:

  1) jaki jest stosunek między językiem a ludzkim (pojęciowym) myśleniem?

  2) jaka jest rola języka w naszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /6 242

  praca w formacie txt

Do góry