Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOBRO A BYT - CZY BYT JEST DOBRY?

  Na terenie metafizyki moŜna mówić o do-broci bytu co najmniej z dwu względów. Po pierwsze, ze względu na stosunek bytu jako takiego do podmiotu poŜądającego (do woli jako takiej). Po drugie, ze względu na charakter działania bytu. KaŜdy byt - jako określona treść istniejąca - z racji swojej bytowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO A BYT - OPIS, OCENA, NORMA

  Wśród rozmaitych sensownych wypowiedzi ludzkich dotyczących  świata oraz naszego w nim zachowania się wyróŜnić moŜemy przynajmniej trzy typy wypowiedzi. Wypowiedzi pierwszego typu stwierdzają zachodzenie lub niezachodzenie jakichś stanów rzeczy, dotyczą istnienia i kwalifikacji przedmiotów, ujmują...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /4 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO A BYT

  „Dobro" może być pojęciem empirycznym, urobionym na podstawie bezpośrednich danych przeŜycia czy percepcji wartości (moralnej czy innej) lub powinności, albo pojęciem teoretycznym, wprowadzonym np. na terenie filozofii bytu. W metafizyce operuje się pojęciami dobra w sensie transcendentalnym, fizycznym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEL OSTATECZNY I NIEŚMIERTELNOŚĆ CZŁOWIEKA

  Naturalną manifestacją istniejącej natury, kaŜdego bytu, jest działanie. KaŜdy byt działa celowo i proporcjonalnie do swej natury. Stąd cel działania jest teŜ celem natury. W sobie właściwym działaniu byt realizuje siebie, ujawnia bytowo siebie. Wiemy juŜ, że ostateczna racja istnienia, Absolut, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /7 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH A MATERIA

  Z róŜnych znaczeń słowa „duch" wybieramy to, przy którym byt duchowy to byt wewnętrznie, istotowo niezaleŜny od materii. W pełni duchem jest - jak juŜ widzieliśmy - Bóg, niezaleŜny w swym bycie zarówno od materii pierwszej, jak i wszelkiej cielesności. Duchowość moŜemy teŜ przypisać duszy ludzkiej ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /8 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I SPOSÓB ISTNIENIA BYTU LUDZKIEGO

  Ponieważ nie jest naszym zamiarem rozbudowywać tu szczegółowo metafizykę człowieka, nie będziemy wyjaśniać i dyskutować rozmaitych propozycji na temat stosunku duszy ludzkiej do ludzkiego ciała, chociaż sprawa ta ma szereg waŜkich kon-sekwencji (m.in. w etyce, czyli teorii wartości moralnych i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA CZŁOWIEKA

  Zbierając przedstawiony materiał empiryczny, jeszcze raz stwierdzamy, że według niego istnieje „ja" jako stały, niezmienny podmiot strumienia świadomości (przeŜyć, doznań, aktów, stanów psychicznych i ich treści), jako spełniacz i sprawca czynności  Ŝyciowych, jako bezpośrednie podłoŜe własności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /8 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA BYTU LUDZKIEGO. DUCH I MATERIA W CZŁOWIEKU

  Skomplikowana budowa człowieka nie jest łatwa do metafi-zycznego ujęcia. Natrafiamy tu na  ścisłe powiązanie elementów bytowo istotnie róŜnych. Ponadto stwierdzamy, iŜ człowiek jest nieprzypadkowo przyporządkowany transcendentnym względem jego doczesnej kondycji (naturalnego Ŝycia wewnątrz świata...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOŚĆ WOLI

  Zachodzi pierwotne, empirycznie dane zróŜnicowanie między dwoma zasadniczymi sposobami odnoszenia się  świadomości ludzkiej do swego przedmiotu. Przy pierwszym podmiot świadomości ujmuje przedmiot tak, aby zdobyć o nim wiedzę, ustawia się tak wobec niego, aby sam przedmiot informował o sobie, o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /14 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIE CZŁOWIEKA

  Działalność człowieka - jako jedności psy-chofizycznej uwikłanej w społeczeństwo - jest bardzo wielostronna i róŜnorodna. MoŜe zmierzać w róŜnych kierunkach, dąŜyć do osiągnięcia rozmaitych celów, przebiegać w sposób mniej lub bardziej zracjonalizowany lub zgoła nieracjonalny i niezorganizowany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 937

  praca w formacie txt

Do góry