Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I ROZWÓJ MATERIALIZMU DIALEKTYCZNEGO

  Na marksizm -  ściśle powiązany zespół poglądów Karola Marksa (Marxa, 1818-1883) i Fryderyka Engelsa (1820-1895), stanowiący ideologię określonego ruchu społeczno-politycznego (zwącego się naukowym socjalizmem lub komunizmem) - składają się: doktryna filozoficzna (materializm dialektyczny, zwany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /4 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ANALITYCZNA

  Termin „filozofia analityczna", podobnie jak termin „analiza", bywa uŜywany w róŜnych, szerszych i węższych znaczeniach. W najszerszym znaczeniu analityczną nazywa się tę filozofię, która nie dąŜy do syntez, lecz poprzestaje na dokładnym myślowym rozbiorze wybranych, szczegółowych zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOPOZYTYWIZM „KOŁA WIEDEŃSKIEGO"

  Trzeci pozytywizm (neo-pozytywizm) powstał w latach dwudziestych bieŜącego stulecia w Wiedniu, gdzie - na seminarium M. Schlicka - ukonstytuowało  się w r. 1923 „Koło Wiedeńskie"; program Koła ogłoszono w 1929 r. Głównymi przedstawicielami tego ugrupowania filozofów i teoretyków nauki byli M. Schlick (t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /4 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I GŁÓWNE ODMIANY POZYTYWIZMU

  Ogólnie można pozytywizm i kierunki zbliŜone zaliczyć do minimalistycznego nurtu filozofii europejskiej i amerykańskiej. Przejawiają one zazwyczaj znaczną ostroŜność i powściągliwość w wygłaszaniu twierdzeń o całości  świata, o jego ostatecznych zasadach (przyczynach), o istocie i celu istnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /3 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANY NEOTOMIZMU

  Jak wspomniano wyŜej, aktualnie w tomiz-mie zachodzą niekiedy zasadnicze róŜnice zdań. Globalnie biorąc, współczesny tomizm jest szkołą otwartą na nowe orientacje i nową problematykę; nie tylko podejmuje dyskusje z innymi kierunkami i stanowiskami, ale i ulega niejednokrotnie ich wpływom. Nie wchodząc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAZY ROZWOJU TOMIZMU

  Jak sądzą niektórzy historycy, Tomasz z Akwinu miał  świadomość oryginalności i odrębności swojej koncepcji bytu (zasadniczej sprawy w jego systemie filozoficznym), jednakŜe juŜ u jego bez-pośrednich uczniów i następców (np. u Idziego Rzymianina) nie została ona adekwatnie ujęta i przekazana. Z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURTY, KIERUNKI, SZKOŁY, STANOWISKA W FILOZOFII

  Rozmaitość poglądów filozoficznych, punktów widzenia i teorii nie jest bynajmniej przy bliŜszym, rozumiejącym ujęciu czymś absurdalnym i poznawczo jałowym. Rozmaitość ta jest następstwem zarówno charakteru poruszanej problematyki, jak i właściwości i uwarunkowań ludzkiego poznawania. Rozwój filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /7 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNE KIERUNKI FILOZOFICZNE

  Filozofia zasadniczo rozwija się w szkołach. Kierunek filozo-ficzny to zbiór poglądów lub systemów (niekoniecznie związanych z jedną, określoną szkołą) zbliŜonych do siebie treścią tez, proble-matyką lub metodami (stylem filozofowania). Główne kierunki filozofii współczesnej to pozytywizm (w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMIENIE

  NaleŜy w działaniu kierować się tym, co rozum poznał jako dobre. Trzeba tu wyróŜnić rozmaite funkcje rozumu (poznania intelektualnego). Rozum moŜe być nastawiony czysto teoretycznie, na uchwycenie faktycznego stanu rzeczy (rozum teoretyczny), moŜe być nastawiony ogólnie praktycznie, na uchwycenie tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZA ZASADA POSTĘPOWANIA

  Działanie ludzkie (tzn. świadome i wolne) moŜe być postępowaniem lub wytwarzaniem. Postępowanie to dokony-wanie wyboru, podejmowanie decyzji, ich realizacja, to sprawianie czynów. Podlega ono kwalifikacji moralnej. Odpowiednio sam podmiot i spełniacz postę-powania (osoba ludzka) nabiera pewnych kwalifikacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /3 813

  praca w formacie txt

Do góry