Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

  W latach 1945-1949 w Polsce właściwie trwała kontynuacja okresu przedwojennego. Ośrodkami filozofii były uniwersytety, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie i zrzeszające regionalne towarzystwa Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Wznowiono czasopisma: „Przegląd Filozoficzny", „Kwartalnik Filozoficzny"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /10 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES MIĘDZYWOJENNY. SZKOŁA LWOWSKO - WARSZAWSKA

  W wy-niku działalności dydaktyczno-organizacyjnej K. T w a r d o w s k i e g o (1866-1938), ucznia F. Brentany, na terenach polskich powstała pierwsza nowo-czesna szkoła filozoficzna, która odrodzonej Polsce (po I wojnie  światowej) dostarczyła wielu wybitnych filozofów, logików i psychologów, uczonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

  W sensie szerszym współczesność w filozofii polskiej otwie-rają daty: 1895 (objęcie przez K. Twardowskiego katedry na Uni-wersytecie we Lwowie) i 1897 (załoŜenie przez W. Weryhę w Warszawie „Przeglądu Filozoficznego", pierwszego specjalis-tycznego czasopisma filozoficznego w Polsce). W sensie węŜszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALIZM FENOMENOLOGICZNY

  Wypracowana przez feno-menologię technika oglądu i opisu tego, co bezpośrednio dane, moŜe być stoso-wana nie tylko przy uprawianiu teorii poznania czy budowania podwalin teorii bytu, lecz równieŜ przy penetracji subiektywności, indywidualnego strumienia świadomości. Zresztą fenomenologowie, E. Husserl i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANY EGZYSTENCJALIZMU

  Antropocentryzm moŜe mieć charakter teoriopoznawczy albo metafizyczny lub metafizyczno-aksjologiczny. Pierwszy polega bądź na obraniu ludzkiego lub podmiotowego punktu widzenia za włas'ciwy punkt wyjścia (czy punkt oparcia) filozofowania, bądź na uznaniu, Ŝe jest to jedyny dopuszczalny, prawomocny punkt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /4 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA FENOMENOLOGICZNA

  Szkoła Husserla charakteryzuje się (głównie) wspólnymi koncepcjami poznania, filozofii i jej metod oraz poglądami na temat istnienia i sposobu poznawania sfery idealnej. Według fenomenologów wszelkie badania naleŜy rozpocząć od uzyskania bezpośredniego, w miarę moŜliwości źródłowego (tzn. takiego, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMIENIE „FENOMENOLOGII"

  Termin „fenomenologia" występo-wał i przed Husserlem, jednakŜe u załoŜyciela szkoły fenomenologicznej przybrał nowe znaczenie. Wywodzi się z greckiego: (paivóuevov = to, co się jawi, zjawisko. Wynikałoby stąd, iŜ fenomenologia to nauka o zjawiskach. Trzeba od razu zaznaczyć, iŜ fenomenologia nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /2 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKSISTOWSKA TEORIA POZNANIA

  W materializmie dialektycznym nierównomiernie rozwija się poszczególne zagadnienia teoriopoznawcze. Dokładniejsze analizy dotyczą zagadnień z zakresu teorii prawdy, teorii relacji między myśleniem a językiem, teorii nauk szczegółowych. Materializm dialektyczny opowiada się zdecydowanie za empiryzmem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKSISTOWSKA TEORIA BYTU

  Teorię bytu materializmu dialektycznego moŜna przedstawić skrótowo (w zasadniczych rysach) w postaci następujących tez:

  1. Wszystko bądź jest materią, bądź jest pochodne i zaleŜne od materii.

  Przez materię rozumie się najczęściej „obiektywny byt (rzeczywistość) dany nam we wraŜeniach zmysłowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKSISTOWSKA KONCEPCJA FILOZOFII

  W marksizmie określa się filozofię jako uogólnienie (wyników) nauk szczegółowych i doświadczenia społecznego na danym etapie rozwoju. Rozmaite działy filozofii uwaŜa się za wzajemnie powiązane. Przy tym jednak orientacja scjentystyczna za  centralną uwaŜa teorię przyrody, antropologiczna natomiast -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /1 414

  praca w formacie txt

Do góry