Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

  WIELKA BRYTANIA

  Od lat ’70 w WB wdrażany jest program rządowy oparty na 6 filarach – działach sektora admin. pub.:

  państwo - wdrażanie idei ograniczania (minimalizowania) roli państwa

  autorytet polityczny – przywrócenie politycznego autorytetu admin.

  kontrolę i finanse – zintensyfikowanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /9 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna, biurokracja a partie polityczne w RP

  Administracja publiczna – przyjęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspakajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie

  (Zwrot „przejęte przez państwo” oznacza, iż nie chodzi o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia gabinetów wg K. Shepsle i M. Lavera

  Wyróżniamy dwa podstawowe modele gabinetów:

  biurokratyczny rząd

  legislacyjny rząd:

  rząd premierowski

  model rządów partii

  rząd gabinetowy

  rząd ministerialny

  Różnica między rządem biurokratycznym a legislacyjnym polega na usytuowania ośrodka podejmowania decyzji. W...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w systemie parlamentarnym

  ISTOTA REŻIMU PARLAMENTARNEGO:

  Powoływanie i egzystencja egzekutywy zależy od woli większości parlamentarnej; gabinet realizuje swą polit dopóki w parlamencie nie pojawi się większość zdolna do jego obalenia

  RODZAJE PARLAMENTARYZMU:

  Rywalizacyjny parlamentaryzm dwupartyjny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /6 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - V REPUBLIKA FRANCUSKA I FINLANDIA

  Prezydent jest „zwornikiem” systemu polit i arbitrem w sporach między różnymi ogniwami władzy publicznej. Zgodnie z konst przewodniczy obradom gabinetu.

  Choć konstytucyjnie gabinet odpowiada solidarnie przed parlamentem, to jednak ministrowie ponoszą osobistą odpowiedzialność przezd...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - ISTOTA REŻIMU SEMIPTREZYDENCKIEGO

  Aktywność polit prezydenta w ramach dualistycznej egzekutywy, którą współtworzy on z premierem stojącym na czele gabinetu, stanowiącym ciało kolegialne. Aktywność ta wyraża się w faktycznym przewodzeniu rządowi w zakresie kształtowania polit wewnętrznej i zagranicznej lub wręcz jej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja rządu w reżimie prezydenckim USA

  2 okoliczności tkwiące we właściwościach otoczenia subsystemu admin. pub.:

  System dwupartyjny i natura amerykańskich partii polit. => rywalizacja między dwoma wielkimi, mało spójnymi ideologicznie i organizacyjnie ugrupowaniami; nie ma dyscypliny partyjnej bo i tak nie można odwołać prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA REŻIMU PTREZYDENCKIEGO (USA)

  Występuje w nim jeden ośrodek kierowniczy całego podsystemu. Funkcję tę spełnia prezydent, będący jednocześnie głową państwa i zwierzchnikiem rządu oraz admin. federalnej (tzw. monizm egzekutywy).

  Funkcja prezydenta powierzana jest określonej osobie na z góry przewidziany stały termin...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w reżimie prezydenckim

  Ścisłe rozdzielenie polityki (działalność ustawodawcza), a administracją (wykonywanie ustaw) jest niemożliwe. Powody:

  - konfiguracja polit. parlamentu, będąca rezultatem wyborów, znajduje bezpośredni wyraz w partyjnej kompozycji rządu, a nierzadko i szeroko rozumianej służby cywilnej, która stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Równośc płci

  Brak odpowiednich proporcji, kobiety raczej sprawują niższe etaty w biurokracji oraz stanowią do 15% pracowników (inaczej jest jedynie w Norwegii). Jest to wynik zarówno dyskryminacji jak i skutek tego ze niewiele kobiet dotychczas o te stanowiska zabiegało.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt

Do góry