Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rada powiatu

  Artykuł 12 ustawy powiatowej określa zakres wyłącznej właściwości rady. Należą tu sprawy:

  Organizacyjne (uchwalanie statutu powiatu; tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum powiatowe

  Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla powiatu.

  W referendum mogą brać udział mieszkańcy powiatu uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy ukończyli...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZE POWIATU

  Ustawa powiatowa posługuje się pojęciem „władze powiatu” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach powiatu.

  Pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w powiecie wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy powiatu.

  Wspólnota samorządowa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE POWIATU

  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowi w art. 1, że przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

  Powiat, tak jak gmina, ma wymiar społeczny – kwalifikacja mieszkańców jako wspólnoty następuje z mocy prawa

  Drugim...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzielność gminy

  Dla określenia ustroju samorządu terytorialnego, w tym gminy, znaczenie priorytetowe ma jej samodzielność. Ta samodzielność znajduje wyraz w nadaniu samorządowi gminnemu odrębnej struktury organizacyjnej; powierzeniu gminie wyłączności w realizowaniu tzw. zadań własnych, które są kategorią zadań...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe kryteria podziału kompetencji administracji rządowej i administracji samorządowej

  Katalog spraw poszerzonych i rozstrzyganych zwłaszcza przez organy samorządowe w drodze decyzji administracyjnych powinien być następujący:

  Sprawa nie może przekraczać zakresu gminnego (powiatowego, wojewódzkiego, terytorialnego, merytorycznego, organizacyjnego, funkcjonalnego); trzeba też...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Policja administracyjna

  Przez policję administracyjną rozumieć można całość interwencji administracji zmierzających do narzucenia swobodnej działalności jednostek dyscypliny wymaganej przez życie w społeczeństwie. Policja ma raczej charakter prewencyjny. Jej głównym celem jest regulacja tych zadań, które maja znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

  Organem uchwałodawczym w dzielnicy lub osiedlu jest rada – organ przedstawicielski wybrany według zasad ustalonych przez radę gminy.

  Organem wykonawczym rady dzielnicowej (osiedlowej) jest zarząd z przewodniczącym na czele.

  W jednostkach podziału pomocniczego miast przyjęto zatem zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Sołectwo

  Organem ustawodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć z głosem rozstrzygającym wszyscy obywatele gminy, zamieszkali na terenie sołectwa. Zebranie wiejskiej jest tradycyjna formą samorządową, instytucją demokracji bezpośredniej. Można przyjąć, że zebranie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy

  Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, jakie jak sołectwa na obszarach wiejskich, dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

  Są one tworzone na podstawie art. 5 ustawy gminnej, w drodze uchwały rady gminy, z urzędu, po przeprowadzeniu konsultacji z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt

Do góry