Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Procedura jurysdykcyjna - Faza administracyjna

  w tej fazie ETS wysyła po kolei trzy rodzaje pism:

  pisma nieformalne- wysyłane są do ambasadora lub ministra spraw zagranicznych o tym, że są naruszenia. Zawierane są w tym piśmie informacje o tym, że państwo nie przestrzega zobowiązań wynikających z traktatów. KE czerpie informacje o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnotowa kontrola sądowa - stwierdzenie niewykonania zobowiązań traktatowych

  “art. 226 TWE

  Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd skarbowy

  Charakterystyka

  Terenowy organ administracji rządowej podlegający Ministrowi Finansów, działający pod nadzorem właściwej izby skarbowe, zajmujący się przede wszystkim pozyskiwaniem podatków z terenu, na którym działa.

  Zadania urzędu skarbowego

  Do zakresu działań urzędu skarbowego należy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwalczanie handlu ludźmi w EU

  Podstawą prawną w zakresie zwalczania handlu ludźmi jest art. 29. Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi, że jej celem jest „zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa”, przez „zapobieganie przestępczości zorganizowanej lub innej i walkę z tymi zjawiskami, zwłaszcza z handlem ludźmi i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy prawne zwalczania handlu narkotykami

  Traktat o Unii Europejskiej w art. 29 wymienia zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami jako przedmiot zainteresowania III filara. Zagadnienie to nadal pozostaje w sferze zainteresowania UE, po wejściu w życie TL, gdyż art. 69b TFUE upoważnia PE i Radę, stanowiące w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej w UE

  Podstawą działań podejmowanych przez Unię Europejską na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej jest art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), zgodnie z którym zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu ochrony w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest związane...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /5 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy definicyjne dotyczące przestępczości zorganizowanej w UE

  Problem definicji przestępczości zorganizowanej jest bardzo kontrowersyjny i skomplikowany z uwagi na różnorodność form jej występowania i dużą zmienność. Problem tkwi mniej w pojęciu „przestępstwo”, bardziej w określeniu „organizacja”. Przestępczość zorganizowana jest pewnym kontinuum; istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Nakaz Aresztowania

  Europejski Nakaz Aresztowania

  decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie Unii Europejskiej w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby, której dotyczy wniosek w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności bądź środka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja i pościg trans graniczny

  Istotne znaczenie dla rozwoju współpracy w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości miały porozumienia z Schengen. Z jednej strony porozumienia te zapewniały swobodę przepływu osób, usług i towarów na wewnętrznych granicach państw sygnatariuszy, z drugiej zaś wprowadzały środki służące...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /3 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurojust

  Tak jak Europol ma na celu poprawę współpracy policyjnej między p. członkowskimi, tak jego odpowiednikiem w zakresie współpracy prokuratorskiej jest Eurojust - Europejski Urząd ds. Współpracy Sądowej

  Jako organ składający się z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt

Do góry