Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podsystemy aksjo - normatywne: zwyczaj, moralność i prawo

  Mówiliśmy dotychczas o różnorodnych formach, jakie mogą przybierać reguły kulturowe, i sposobach ich integrowania się w większe całości - procedury, instytucje i role społeczne. Ale strukturalizacja systemu aksjo-normatywnego może dokonywać się także na podstawie treści reguł. Klasyk socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /15 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILLIAM G. SUMNER (1840 - 1910)

  Jeden z twórców socjologii amerykańskiej, profesor Uniwersytetu Yale. Ojciec tzw. „darwinizmu społecznego", czyli koncepcji rozciągającej zasady ewolucji postulowane przez C. Darwina na zbiorowości ludzkie. Do klasyki socjologicznej weszła jego książka folk-ways [Sposoby żyda] (1906). Zbiór innych prac...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleksy reguł: procedury, instytucje i role

  Reguła kulturowa z jej dwiema odmianami - normami i wartościami - to najmniejszy element, swoisty atom systemu aksjo-normatywnego. Ale reguły nie występują w izolacji, w oderwaniu od siebie. Przeciwnie, łączą się, integrują w szersze całości. Integracja najmniejszej skali dotyczyć może wiązek norm i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /10 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podwójna relatywizacja

  Reguły społeczne obowiązują pod pewnymi warunkami. W stosunku do każdej reguły zadać można pytanie: w jakich sytuacjach obowiązuje i kogo obowiązuje. Każda reguła jest więc /relatywizowana sytuacyjnie i personalnie. Inaczej: zawiera klauzulę określającą warunki czy granice swojej stosowalności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /5 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła regulacji

  Reguły kulturowe, zarówno normy, jak i wartości, mogą nieść w sobie mniejszy lub większy ładunek powinności. Inaczej: wiązać się mogą z nimi silniejsze lub słabsze oczekiwania społeczne na temat właściwego działania. Wyróżnimy najpierw imperatywy kulturowe, a więc kategoryczne żądania pewnego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /9 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy i wartości

  Skoro reguły kulturowe dotyczą działań ludzkich, to warto przypomnieć pewne idee.Otóż ujmowaliśmy tam działanie jako dwuczłonowy kompleks z jednej strony pewnych środków, sposobów, metod postępowania i z drugiej strony celów, do których te środki, sposoby czy metody mają prowadzić. Mówiliśmy o modelu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System aksjo - normatywny

  Już w Durkheimowskiej koncepcji „faktów społecznych", prekursorskiej wobec pojęcia kultury, ich centralną cechą był przymus, presja wywierana na jednostki. Wiele lat po Durkheimie, i wychodząc z zupełnie innych przesłanek, twórca psychoanalizy Zygmunt Freud kreślił wyraźną opozycję natury i kultury...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie kultury

  Kultura trwa, zachowuje ciągłość, ulega dziedziczeniu. Ale przecież również nieustannie zmienia się, a także ma gdzieś w przeszłości swoje początki. Każdy element kultury kiedyś powstał, ma jakąś genezę. Kultura jest, jak wszystko inne w świecie społecznym, wytworem ludzi.

  Ludzi, czyli kogo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /5 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONISŁAW MALINOWSKI (1884 - 1942)

  Słynny polski antropolog społeczny, który większość życia zawodowego spędził w Wielkiej Brytanii i USA oraz na wyspach Polinezji, gdzie prowadził badania terenowe. Wywarł silny wpływ na socjologię, a zwłaszcza tzw. szkołę funkcjonalistyczną. Najważniejsze dzieła: Argonauto of the Western Pacific...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od etnocentryzmu do „politycznej poprawności"

  Wobec różnorodności czy przeciwnie - uniformizacji kultur można przyjmować różne postawy. Stykając się z odmiennością czy obcością, ludzie często przyjmują postawę etnocentryczną. Jest to przekonanie o szczególnej wartości własnej kultury, a nawet jej przewadze nad innymi. Tak jak egocentryzm w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /8 391

  praca w formacie txt

Do góry