Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Formy legitymizacji władzy

  Klasyk problematyki władzy Max Weber wprowadza rozróżnienie trzech form legitymizacji, czy inaczej - umocowania władzy. Pierwszą określa jako legalną. Prerogatywy władcze związane z daną pozycją, a także procedury rekrutacji osób zajmujących tę pozycję są w tym przypadku ściśle określone przez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /13 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany władzy

  Skoro władza to pewna swoista, nierównorzędna, asymetryczna relacja, to wypada zapytać: między kim a kim? Mówiąc o nierównościach społecznych, a zwłaszcza opozycjach dychotomicznych, odnosiliśmy władzę do relacji między całymi zbiorowościami społecznymi: grupami, kategoriami społecznymi itp. Dla...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /11 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza jako odmiana nierówności społecznej

  Władza jest odmianą nierówności społecznych, ale wśród różnych form nierówności, jakie omawialiśmy w poprzednim rozdziale, posiada znaczenie szczególne. Powtarza się jako swoisty wspólny mianownik zarówno w nierównościach gradacyjnych, jak i dychotomicznych. Jest obecna nie tylko w obrębie specyficznej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /5 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza i autorytet

  Władza to zjawisko przenikające życie społeczne we wszystkich jego obszarach, obecne we wszystkich społeczeństwach, historycznych i współczesnych. Na jednym biegunie, w największej makroskali, jest ona centralnym aspektem politycznych stosunków międzynarodowych, a także relacji gospodarczych między...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie nierówności społecznej

  Refleksja na temat nierówności nie ogranicza się do ideologicznych uzasadnień. Wkracza też na teren nauki, najpierw filozofii, a później nauk społecznych. Powszechność i dotkliwość nierówności społecznych wyzwalała od najdawniejszych czasów dążenie do wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. Socjologia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /27 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologie nierówności społecznej

  Usytuowanie różnych grup, warstw czy klas w obrębie hierarchii stratyfikacyj-nych czy układów biegunowych decydowało o charakterze wytwarzanych przez nie lub przyjmowanych jako swoje ideologii. Ideologie te legitymizowały nierówności, albo przeciwnie - domagały się ich zniesienia. Zapytywały w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /5 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i geneza nierówności społecznej

  Nierówność społeczna jest zjawiskiem, które szczególnie mocno dotyka sfery ludzkich interesów i angażuje silne emocje. Dlatego refleksja na jej temat zamyka się bardzo często w ramach ideologii, czyli takich systemów myślowych, które - jak pamiętamy - są służebnic podporządkowane określonym interesom...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne nierówności dychotomiczne

  Bardzo podobna logika, aczkolwiek zastosowana do nierówności zupełnie innego rodzaju, pojawia się dzisiaj w kręgu myśli feministycznej skupiającej uwagę na przeciwieństwie płci. Płeć jest oczywiście obiektywnym faktem biologicznym, wyrażającym się zarówno w oznakach cielesnych, swoistości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /13 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchliwość społeczna

  Ludzie zmieniają pozycje społeczne, a także przynależność grupową. Gdy przemieszczają się pomiędzy pozycjami i grupami ulokowanymi na różnych szczeblach hierarchii stratyfikacyjnych, mówimy o ruchliwości społecznej. A dokładniej - o ruchliwości pionowej, dla odróżnienia od przemieszczania się ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /14 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwy społeczne

  Podobne miejsce na drabinie stratyfikacyjnej może implikować i inne cechy: podobny styl życia, gusty i upodobania, zwyczaje i obyczaje, praktyki religijne, poglądy ideologiczne, rozrywki itp. Na przykład ludzie bogaci żyją i myślą podobnie jak inni ludzie bogaci, a zupełnie inaczej niż biedni. Budują...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /2 715

  praca w formacie txt

Do góry