Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Czas świąteczny i struktura świąt

  Czas pocz ą tków jakiejś rzeczywistości, to znaczy czas ustanowiony przez jej pierwsze wystąpienie, ma wartość i funkcję wzorcową: dlatego to człowiek stara się okresowo reaktualizować go przy pomocy stosownych obrzędów. Ale ,,pierwsze objawienie się” jakiejś rzeczywistości jest równoznaczne z jej s...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /02.08.2011 Znaków /5 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Regeneracja przez powrót do czasu początków

  Wszystko to zasługuje na obszerniejsze potraktowanie, ale na razie zwróćmy uwa-gę na dwa momenty:

  1) przez doroczne powtarzanie kosmogonii czas podlegał regeneracji, rozpoczynał się od nowa jako czas święty, albowiem zbiegał się z illud tempus,  gdy  świat zaistniał po raz pierwszy;

  2) uczestnicząc...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Doroczne powtarzanie kosmogonii

  Mit kosmogoniczny opowiada, jak doszło do istnienia  świata. W Babilonie, w trakcie ceremonii  akitu,  którą  święcono w ostatnich dniach  starego i pierwszego nowego roku, recytowano uroczyście poemat o stworzeniu, Enuma elisz. Poprzez ob-rzędową recytację reaktualizowano walkę między Mardukiem a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Trwanie świeckie i czas święty

  Podobnie jak przestrzeń, także i czas nie jest dla człowieka religijnego czymś jed-norodnym i ciągłym. Są interwały czasu sakralnego, czas  świąteczny (przeważnie świąt okresowych); z drugiej strony jest czas  świecki, zwykłe trwanie czasowe, w które wpisują się akty pozbawione znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /4 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia i nauki społeczne

  Pierwszym wnioskiem, jaki wyłania się z tych rozważań, których nie należy uwa-żać za czysto teoretyczne, jest, że antropologia nie może w żadnym przypadku pozwo-lić na odłączenie jej bądź od nauk ścisłych i przyrodniczych (z którymi łączy ją antro-pologia fizyczna), bądź od humanistyki (z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /6 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia i folklorystyka

  Trzeba jednak dodać kilka słów o folklorystyce. Nie omawiając tu wielce złożonej historii tego terminu, można najogólniej stwierdzić, iż określa on badania, które — jakkolwiek prowadzone są w społeczeństwie obserwatora — korzystają z metod ba-dawczych i technik obserwacji tego samego typu co te, z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia społeczna i antropologia kulturowa

  Gdyby terminy „antropologia społeczna” czy „antropologia kulturowa” miały tyl-ko odróżniać pewne zakresy badań od tych, które należą do antropologii fizycznej, nie łączyłyby się z nimi żadne problemy. Ale predylekcja Wielkiej Brytanii dla pierw-szego z tych terminów, a Stanów Zjednoczonych — dla...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entografia, etnologia, antropologia

  Jesteśmy więc bardzo odlegli od czasów, w których różne aspekty kultur ludzkich (narzędzia, ubiory, instytucje, wierzenia) uważane były za swoiste przedłużenia lub za pochodne cech somatycznych, charakteryzujących różne grupy ludzkie. Bliższy praw-dy byłby tu stosunek odwrotny. Termin „etnologia”...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /5 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypadek antropologii fizycznej

  Przede wszystkim nasuwa się pytanie o kompetencje. Czy antropologia, której po-jawienie się przeobraziło tak głęboko nauki społeczne, sama jest nauką społeczną? Zapewne tak, skoro zajmuje się grupami ludzkimi. Ponieważ jednak, na mocy definicji, jest ona „nauką o człowieku”, to czy nie utożsamia się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek i kultura

  W gruncie rzeczy antropologię interesuje człowiek kultury, nie zaś człowiek natu-ry. Nie oznacza to, iż temu, co nazywamy  życiem „naturalnym”, chcielibyśmy od-mówić wszelkiego znaczenia w kształtowaniu sensu naszego ludzkiego bytu. Sądzimy tylko, że należy je w pewien sposób odnieść do sfery kultury...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 173

  praca w formacie txt

Do góry