Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dynamizm przestrzeni

  [...] Ludzi odbieramy jako bliskich lub dalekich, ale czasem nie potrafimy wyraź-nie wskazać, co skłania nas do scharakteryzowania ich w taki właśnie sposób. Zda-rza się tyle rzeczy naraz, że jest nam trudno wydzielić te źródła informacji, na których zasadzają się nasze reakcje. Czy w grę wchodzi tu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Przestrzeń nieformalna

  Przejdziemy teraz do tej klasy doznań przestrzennych, która jest, być może, dla jednostki ludzkiej najbardziej znacząca, gdyż obejmuje dystanse, jakie utrzymujemy między sobą. Dystanse takie znajdują się na ogół poza zasięgiem świadomości. Klasę tę nazwałem przestrzenią nieformalną nie dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Przestrzeń na pół trwała

  Parę lat temu poproszono Humphry'ego Osmonda, utalentowanego i spostrze-gawczego lekarza, o pokierowanie ogromnym centrum zdrowotno-badawczym w Sa-skatchewan. Szpital ten był jednym z pierwszych miejsc, w których wyraźnie zademon-strowano związek między przestrzeniami na pół trwałymi a zachowaniem. Osmond...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /8 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Przestrzeń trwała

  Tworzenie przestrzeni trwałej jest jednym z podstawowych sposobów organizowa-nia działalności indywidualnej i grupowej. Obejmuje ono zarówno zmaterializowane, jak niewidoczne wzorce, które kierują zachowaniem człowieka. Budowle są jednym z przejawów wzorców przestrzeni trwałej; co więcej, są one również w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /12 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - „Nasz świat” znajduje się zawsze w środku

  Z wszystkiego, co powiedzieliśmy, wynika, że prawdziwy świat znajduje się zaw-sze pośrodku, w centrum, gdyż tam właśnie dokonuje się przeskok między pozioma-mi,  łączność między trzema strefami kosmicznymi. Chodzi zawsze o kosmos do-skonały, jakiekolwiek byłyby jego rozmiary. Cały kraj...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - „Środek świata”

  Wołanie Kwakiutla poddanego obrzędowi inicjacyjnemu: „Jestem pośrodku świa-ta”, ujawnia  nam jednocześnie jedno z najgłębszych znaczeń  świętego obszaru. Tam, gdzie dzięki hierofanii nastąpił przeskok między poziomami, dokonało się także „otwarcie” ku górze (świat boski) i ku dołowi (regiony...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - Konsekracja miejsca: powtórzenie kosmogonii

  Trzeba to dobrze zrozumieć,  że kosmizacja nieznanych terytoriów jest zawsze konsekracją: organizując przestrzeń, powtarza się wzorcowe działanie bogów. Ścisły związek między kosmizacja a konsekracją znajduje potwierdzenie na elementarnych szczeblach kultury, na przykład u australijskich nomadów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - Chaos i kosmos

  Rzeczą znamienną dla społeczeństw tradycyjnych jest rozróżnienie, jakim prze-ciwstawiają swe zasiedlone terytorium obszarowi nieznanemu i nieokreślonemu, który je otacza: ich okolice to „świat” (ściślej rzecz biorąc „nasz świat”), kosmos; reszta — to już nie kosmos, to coś w rodzaju „zaświatu”...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - Teofania i znaki

  Chcąc uwydatnić niejednorodność przestrzeni, niejednorodność przeżywaną przez człowieka religijnego, możemy odwołać się do przykładu banalnego: kościół we współczesnym mieście. Dla wierzącego kościół uczestniczy w innej przestrzeni niż uli-ca, przy której się wznosi. Wrota otwierające się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /7 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - Jednorodność przestrzeni a hierofania

  Dla człowieka religijnego p r z e s t r z e ń  nie jest jednorodna; są w niej rozdarcia, pęknięcia: są fragmenty przestrzeni jakościowo różne od in-nych. „Nie przystępuj tu — rzecze Pan do Mojżesza — zzuj obuwie z nóg two-ich; miejsce bowiem, na którym stoisz ziemią świętą jest” (Księga Wyjścia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /5 257

  praca w formacie txt

Do góry