Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Małżeństwo - Zasada pochodzenia dziecka z małżeństwa

  Najważniejszą kwestią dotyczącą stosunków przedmałżeńskich jest reguła,  że swoboda stosunków seksualnych nie rozciąga się na swobodę prokreacji. Wskaźni-kiem tego jest fakt, że we wszystkich społecznościach, gdzie czystość jest wymagana i przestrzegana, dopuszczenie się odstępstwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Stosunki przedmałżeńskie

  W większości dzikich plemion nieżonaci chłopcy i niezamężne dziewczęta mogą łączyć się w związki, które podlegają ograniczeniom zakazu kazirodztwa i egzogamii oraz przepisom, jakie panują w ich konkretnej społeczności. Lecz są i takie plemiona, gdzie czystość przedmałżeńska jest uważana za...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Miłość i małżeństwo

  Miłość i małżeństwo  łączą się  ściśle ze sobą w marzeniach i fantazjach, folklorze i poezji, w zwyczajach, obyczajach i instytucjach każdej ludzkiej społeczności — lecz małżeństwo jest czymś więcej niż tylko szczęśliwym kresem uwieńczonych powodzeniem zalotów. Zgodnie z ideałem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter a proces społeczny

  Charakter społeczny obejmuje tylko wyselekcjonowane rysy, z a s a d n i c z e j ą dro struktury charakteru wi ę kszo ś ci cz ł onków grupy, które rozwin ęł o si ę  jako rezultat podsta-wowych do ś wiadcze ń  i sposobu  ż ycia wspólnego tej grupie. Zdarzają się wprawdzie zawsze odchyleńcy o z gruntu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /25 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość a system społeczny

  Normy moralne, wchodzące w skład wartościującego aspektu wspólnej kultury, są rdzeniem mechanizmu stabilizującego system społecznych interakcji. Co więcej, me-chanizm ten stabilizuje nie tylko postawy, czyli emocjonalne znaczenia osób dla siebie nawzajem, lecz również kategoryzację, czyli poznawcze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /17 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ego i superego (ideał ego)

  Gdyby ego było jedynie częścią id zmodyfikowaną pod wpływem systemu postrze-żeń, reprezentantem realnego  świata zewnętrznego w psychice, to mielibyśmy do czynienia ze sprawą prostą. Jednakże dochodzi tu jeszcze coś innego. Motywy, które skłoniły nas do przyjęcia istnienia pewnego stopnia w ego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /13 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ego i id

  Otóż cała nasza wiedza zawsze wiąże się ze  świadomością. Również nieświado-mość mogliśmy poznać tylko przez to, że ją sobie uświadomiliśmy. Jak to jest jednak możliwe? Co to znaczy uczynić coś świadomym? Jak się to robi? Wiemy już, do czego mamy tu nawiązać. Powiedzieliśmy, że...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /15 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość i nieświadomość

  Podział psychiki na  świadomość i nieświadomość jest podstawowym założe-niem psychoanalizy [...]. Dla większości ludzi o wykształceniu filozoficznym idea tego, co psychiczne, a co nie jest zarazem  świadome, jest czymś tak niepojętym,  że wydaje się im absurdalna i już z punktu widzenia logiki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /7 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba, byt psychiczny

  Pojęcie osoby musiało być poddane jeszcze jednej  transformacji, by stać się tym, czym jest teraz od prawie półtora wieku, tzn. kategorią „ja”. Nie jest ono by-najmniej pojęciem pierwotnym, wrodzonym, jasno wyrytym, od Adama i Ewy, w głębi naszej istoty. Niemal aż do dzisiaj kształtuje się ono...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba chrześcijańska

  Chrześcijanie wyczuwając w osobie moralnej siłę religijną uczynili z niej istotę metafizyczną. Pojęcie, jakie mamy na temat osoby ludzkiej, jest wciąż pojęciem za-sadniczo chrześcijańskim. Wystarczy prześledzić  świetną książkę Schlossmana. Widział on — lepiej niż inni — przejście pojęcia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt

Do góry