Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Małżeństwo - Poliandria

  Jest to nazwa związku, w którym kilku mężczyzn jest prawnie związanych małżeń-stwem z jedną kobietą. Poliandria jest najrzadszą formą małżeństwa poligamicznego i niestety posiadamy o niej zbyt skąpe i niedostateczne informacje, mimo jej wielkiej ważności teoretycznej. Poliandrii nie spotykamy w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Formy małżeństwa

  [...] Termin „forma małżeństwa” był z reguły stosowany do tego, co można by na-zwać zmienno ś ci ą  ilo ś ciow ą  w małżeństwie, tj. zmiennością liczby małżonków ze sobą związanych, a główne „formy małżeństwa” zwykle wymieniane to monogamia, poligynia, poliandria i małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Egzogamia

  Jest to system, w którym uważa się za spokrewnione większe grupy ludzi a ich członkom zabrania się wchodzenia ze sobą w związki małżeńskie. Spotyka się go głównie z klasyfikacyjnym systemem terminów pokrewieństwa i organizacją klano-wą. To, czy egzogamia jest genetycznie związana z kazirodztwem, tj...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Zakaz kazirodztwa

  Najbardziej rozpowszechnionym i najsurowiej przestrzeganym warunkiem małżeń-stwa jest zbiór reguł, które zakazują związków między członkami tej samej rodziny. Są one znane jako reguły kazirodztwa i odgrywają dużą rolę w tworzeniu rodziny i regulowaniu pierwotnego pokrewieństwa. Kazirodztwo ma także...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Społeczne uwarunkowanie małżeństwa. Endogamia

  [...] Małżeństwo nie jest nigdy wolne w tym sensie, że każdy mężczyzna miałby swobodę poślubienia każdej kobiety. Oczywiście nie wchodzą tutaj w grę wady natu-ralne i fizyczne, ponieważ zajmujemy się tylko regułami społecznymi. Oczywiste jest to, że aby się pobrać, dwoje ludzi musi wejść ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Rozwiązanie małżeństwa w rytuale

  Moc wiążąca kontraktu małżeńskiego, jego charakter rytualny i moralny jest wyra-żany równie jasno przy jego rozwiązywaniu przez rozwód lub  śmierć jak przy jego zawieraniu. Niestety, nasze informacje w tym punkcie są tak niepełne, że można tutaj przedstawić jedynie krótki przegląd. W wyższych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Symbolika rytuału ślubnego

  Obrzęd ten jest z reguły aktem rytualnym posiadającym znaczenie symboliczne i uważa się, że ma on skuteczność magiczną, zawiera naukę moralną i wyraża zasady prawne. Symbolika biologiczna.

  Tak więc na podstawowy cel małżeń-stwa — utrzymanie ciągłości rodzaju ludzkiego — wskazuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /9 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Religijna i ceremonialna strona małżeństwa

  Świętość więzów małżeńskich jest spotykana nie tylko w religii chrześcijańskiej i jest nie tylko przywilejem kultur wyższych. Siła wiążąca samego prawa jest wzmac-niana sankcją nadprzyrodzoną wywodzącą się z uroczystej, publicznie celebrowanej, duchowo i etycznie uświęconej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Sposoby zawierania małżeństwa

  [...] W rzeczywistości w każdym społeczeństwie ludzkim małżeństwo jest najważ-niejszym kontraktem prawnym, jedynym, który ma związek z przedłużeniem gatunku i którego wynikiem jest delikatny i trudny proces dostosowania namiętności i emocji do współpracy gospodarczej i domowej; który ustanawia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /5 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Zasady uznawanego prawnie pochodzenia

  Małżeństwo nie tylko wpływa na status małżonków i ich krewnych, lecz także na-rzuca rodzicom szereg obowiązków w stosunku do dzieci i określa status dzieci po-przez ich związek z rodzicami. Na mocy powszechnej zasady ślubnego pochodzenia dziecko otrzymuje pełny sta-tus cywilny i plemienny tylko wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt

Do góry