Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Bunt mas - Wstęp do anatomii człowieka masowego

  Jaki jest zatem ów człowiek masowy, który zdominował dziś życie publiczne — za-równo polityczne, jak i pozapolityczne? Dlaczego jest taki, jaki jest, czyli jak do tego doszło, że się takim stał? Odpowiedzieć trzeba od razu na oba pytania, bo odpowiedzi te wzajemnie się uzu-pełniają. Ludzie, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /13 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bunt mas - Zjawisko aglomeracji

  Jesteśmy obecnie  świadkami pewnego zjawiska, które, czy tego chcemy czy nie, stało się najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie. Zjawi-skiem tym jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej. Skoro masy już na mo-cy samej definicji nie mogą ani nie powinny kierować...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /17 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Idea wojny i idea umowy

  Społeczeństwom, które pojawiły się po nim, feudalizm przekazał rycerstwo skry-stalizowane w szlachtę. Klasa panująca odziedziczyła po rycerstwie dumę ze swojego zawodu wojskowego,  którego wyrazem było prawo noszenia miecza. Trzymała się tego zawodu ze szczególną siłą tam, gdzie, jak we Francji...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /4 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Relikty i instytucje wskrzeszone

  Od połowy wieku XIII społeczeństwa europejskie definitywnie oddalały się syste-mu feudalnego. Jednakże ustrój społeczny, zwyczajny etap stałej ewolucji w łonie grup obdarzonych pamięcią, nie może od razu wszystek umrzeć. Feudalizm miał swo-je dalsze ciągi. Ustrój senioralny, który feudalizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /8 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Rzut oka na historię porównawczą

  Poddaństwo chłopów; zamiast wynagrodzenia, niemożliwego z przyczyn ogól-nych, szeroko stosowane nadawanie w dzierżenie ziemi obciążonej powinnościami, co ściśle biorąc jest lennem; supremacja klasy wyspecjalizowanych wojowników; więzy posłuszeństwa i opieki, które łączą człowieka z człowiekiem i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /5 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Podstawowe cechy feudalizmu europejskiego

  Najprościej na pewno byłoby zacząć od stwierdzenia, czym społeczeństwo feudal-ne nie było. Chociaż zobowiązania zrodzone z pokrewieństw pojmowano tam bardzo rygorystycznie, nie opierało się ono w całości na więzi rodzinnej. Mówiąc ściślej, więzy specyficznie feudalne tylko dlatego zyskały rację...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /8 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludowa „ontologia” i „technologia”

  Kultury tradycyjne — zarówno plemienne, jak i ludowe — cechowała wielofunk-cyjność działań ludzkich. Etnografowie i socjologowie w stosunku do społeczności plemiennych i ludowych zwracają uwagę przede wszystkim na związek wszystkich wy-tworów kulturowych z religią, na przesiąknięcie ich treścią...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /18 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Oni” i my

  Prawdopodobnie większość grup czerpie część siły ze swojej wyłączności, z po-czucia, że naokoło są ludzie, którzy „do nas” nie przynależą. Jak to się wyraża u mas pracujących? Podkreśliłem rolę domu i sąsiedztwa i poddałem myśl, że ta rola wynika w pewnej mierze z poczucia, że świat...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /24 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotne związki społeczne

  [...] W 1887 roku, w pracy Gemeinschaft und Gesellschaft, Tönnies przeciwstawił nowoczesne społeczeństwo zachodnie, czyli Gesellschaft,  które uważał za oportuni-styczne, zatomizowane, racjonalistyczne i indywidualistyczne — społeczeństwu wyż-szej solidarności, w którym indywidualność utrzymywana była w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /28 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy pierwotne

  Przez grupy pierwotne rozumiem te grupy, które charakteryzują się zażyłym, twa-rzą w twarz, obcowaniem i współdziałaniem. Są one pierwotne w kilku znaczeniach, ale głównie z uwagi na to, że odgrywają podstawową rolę w kształtowaniu społecznej na-tury i ideałów jednostki. Rezultatem zażyłego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /19 423

  praca w formacie txt

Do góry