Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD TELEWIZJĄ

  3 podstawowe kierunki badań nad TV:

  Miejsce środków masowego przekazu w życiu dziecka: wchodzą w to: zakres i częstotliwość kontaktu dz. i mł. z filmem, TV, radiem, budżet czasy jaki poświęcają na odbiór treści, zainteresowania filmowe, radiowe, czytelnicze, motywy odbioru treści...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIA DZIECI W CZASIE WOLNYM O CHARAKTERZE DEWIACYJNYM – PRZEJAWY, PRZYCZYNY

  Zachowania patologiczne wiążą się ze wrastającym spożyciem alkoholu przez młodzież. Bierze się to z nieumiejętności organizowania czasu wolnego. Wzór zachowania w czasie wolnym wyznacza przede wszystkim grupa rówieśnicza, koleżanki, przyjaciel. Duże znaczenie ma środowisko lokalne tj. małe czy duże...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD CZASEM WOLNYM DZIECI I MŁODZIEŻY

  3 główne kierunki dotychczasowych badań nad czasem wolnym:

  1. Budżet czasu wolnego

  2. wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież

  3. Organizacja czasu wolnego

  1. Budżet czasu wolnego:

  - cel badań – ilościowe określenie tego czasu w różnych środowiskach oraz czynników, które powodują zróżnicowanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA: FORM, SPOSOBÓW, WZORÓW WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO

  I. Klasyfikacja form spędzania czasu wolnego wg. Przecławskiego

  1. Indywidualne

  2. rodzinne

  3. grupowa nieinstytucjonalna np. w grupie nieformalnej

  4.  grupowa instytucjonalna np. w grupie formalnej

  Im dziecko starsze tym silniejsza staje się tendencja do spędzania czasu wolnego w grupie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE, ISTOTA, CECHY CZASU WOLNEGO

  Wyróżniamy:

  czas zajęty – obowiązkami koniecznymi np. nauka szkolna, praca zawodowa, spożywanie posiłków

  czas wolny – od obowiązku wykonania jakiejś czynności, czynności podejmujemy dobrowolnie, występuje tu własna motywacja

  wg. Izdebskiej: to ten okres w ciągu doby, który pozostaje po...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórcy pedagogiki społecznej, jej przedstawiciele

  Helena Radlińska - „Pedagogika społeczna” Wrocław 1961

  Aleksander Kamiński –uczeń Radlińskiej, związany z U. Łódzkim, tam stworzył silny ośrodek pedagogiki społecznej, badał wszelkie zagadnienia wchodzące w skład przedmiotu ped. społ., „Funkcje pedagogiki społecznej”, „Studia i szkice...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSZARY ZAINTERESOWAŃ PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

  Wg. Radlinskiej – Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biologicznych i społecznych z etyką i kulturoznawstwem ( teorią i historią kultury) dzięki własnemu punktowi widzenia. Można go najkrócej określić jako zainteresowanie wzajemnym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

  Przedmiotem jest środowisko wychowawcze człowieka. Interesuje się nie tylko najbliższym środowiskiem, ale także tym co dociera do niego w sposób pośredni np., przez media. Skupia się na tym jak środowisko wpływa na wychowanie, analizuje warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb rozwojowych człowieka w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD PRACY JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

  Instytucja formalna, ma określoną strukturę, system stanowisk i zbiór zależności, są tu określone wzory postępowania, normy, obyczaje; relacje między pracownikami, kształtują się pewne cechy, postawy, poglądy, kultura pracy (wiedza, umiejętności, nawyki, fizyczne warunki pracy, stosunek pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY GRUP RÓWEIŚNICZYCH

  1. wiek: homogeniczne - skupiające rówieśników, heterogeniczne – w różnym wieku

  2. Płeć: jednorodne, mieszane

  3.stopień spoistości: zwarte – funkcje złożone, częste spotkania, luźne: funkcje proste,

  4.Społeczna postawa funkcjonowania grup: celowe – działalność oparta na regułach, przewidziana...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt

Do góry