Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - OSOBOWOŚĆ

  Termin używany w różnych znaczeniach, najczęściej oznacza zespół stałych właściwości i procesów psychofizycznych, odróżniających daną jednostkę od innych, wpływający na organizację jej zachowania, a więc na stałość w nabywaniu i porządkowaniu doświadczeń, wiadomości i sprawności, w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - SOCJALIZACJA

  [od łac. socialis — społeczny]:

  l) Ogól działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i osiągnięcia takiego rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - ŚRODOWISKO

  Całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno-oświatowych i instytucjonalnych — w ich wzajemnych związkach i zależnościach. W tym rozumieniu ś. jest przestrzenią, w obrębie której społeczeństwo realizuje różne formy działalności, tworząc w ten sposób warunki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - ŚRODKI MASOWEGO ODDZIAŁYWANIA

  (środki masowej komunikacji) - Urządzenia przekazujące określone treści (komunikaty) poprzez kontakty pośrednie.

  Do urządzeń tych zalicza się zwykle radio, film, telewizję i prasę. Przekazują one różne treści posługując się obrazami, słowami i dźwiękami. Akt przekazywania przez jakiegoś...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - CZAS WOLNY

  [franc. loisir, ang. leisure, roś. dosug] Czas do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych: pracy zawodowej, nauki obowiązkowej w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań domowych.

  Czas wolny racjonalnie przeznacza się na:

  1) odpoczynek, tj. regenerację sił fizycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - KULTURA

  [łac. cultura — uprawa] Ogól stworzonych przez ludzi wartości naukowych, społecznych, artystycznych i technicznych oraz procesy tworzenia tych wartości. Pojęcie k. nie jest przez wszystkich rozumiane jednakowo. W przeszłości kojarzyło się z „uprawą roli" bądź z „uprawą umysłu", następnie szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - KSZTAŁCENIE

  Ogół czynności i procesów umożliwiających ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury, a zarazem uczestnictwo w ich przekształcaniu, jak również osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań, przekonań i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - NAUCZANIE

  Planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami mająca na celu wywołanie pożądanych trwałych zmian w ich postępowaniu, dyspozycjach i całej osobowości — pod wpływem uczenia się i opanowywania wiedzy, przeżywania wartości i działań praktycznych.

  N. jest działalnością intencjonalną, znaczy to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /2 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - UCZENIE SIĘ

  Proces, w którego toku na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. U.s. jest jedną z podstawowych form działalności ludzi — prócz pracy, zabawy i działalności społeczno-kulturalnej. Istnieją różne teorie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - SAMOWYCHOWANIE

  Samorzutna praca człowieka nad ukształtowaniem własnego poglądu na świat, własnych postaw, cech charakteru i własnej osobowości - stosownie do założonych kryteriów, wzorów oraz ideałów. Rozwijanie w procesie wychowania rodzinnego czy szkolnego motywacji pobudzającej dzieci i młodzież do pracy nad...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry