Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Organy administracji publicznej

  - Mogą konkretyzować normy prawne określające ich zadania

  - Nie mogą jednak samodzielnie stanowić takich norm prawnych

  Jest więc nie dopuszczalne, by administracja publiczna sama stanowiła w własnych zadaniach, by kreowała dla siebie zadania, określając je w aktach normatywnych stanowionych przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza administracyjna

  Nie może podejmować zadań z zakresu sądownictwa, bo należą one do sądownictwa

  W wykonywaniu zadań publicznych określonych w konstytucji i w ustawach, władza administracyjna jest związana prawem nie stanowionym przez nią samą, lecz stanowionym przez parlament

  W wykonywaniu zadań publicznych władza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji publicznej w państwie prawa

  - Zadania administracyjne określone są w konstytucji i ustawach stanowionych przez parlament

  - Zadania te przestają być prerogatywą władzy administracyjnej (przestają wyrażać wolę panującego) zaś muszą przede wszystkim współbrzmieć z konstytucyjnie chronionymi prawami i wolnościami obywateli

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój państwa a model administracji

  W zależności od zmian ustroju państwa następują też zmiany jego administracji wykonującej funkcje publiczne.

  Punktem wyjścia będzie przedstawienie modelu administracji państwa absolutnego, zwanego państwem policyjnym

  Państwo to „wytworzyło się jako wynik wielu przyczyn, przemian gospodarczych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące administrację publiczną

  - Na ukształtowanie się administracji publicznej w danym państwie, jej strukturę, zadania i formy działania ma wpływ wiele czynników.

  - Są to czynniki dość różnorodne, działające mniej lub bardziej intensywnie, zmieniające się w czasie lub działające stale. Przede wszystkim czynnikiem, który bodaj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka adm. pub. badając w szczególności wpływ państwa na kształt administracji zajmuje się...

  - strukturami i wzajemnym powiązaniem części składowych aparatu administracyjnego (np. organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego),

  - planowaniem i usprawnianiem działalności administracyjnej,

  - problemami kultury administrowania,

  doborem i kształceniem kadr, metodami oddziaływania na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań nauki administracji

  - „otoczenie”, a więc środowisko, w którym działa administracja oraz wzajemne związki, jakie zachodzą między tymi dwoma elementami,

  - sprawy struktur organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego,

  - problem kadr w administracji,

  - funkcjonowanie aparatu administracyjnego,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka administracji jako dyscyplina

  - Nauka administracji jest dyscypliną nie mającą dłuższej tradycji. Obok tradycyjnej nazwy „nauka administracji”, pojawiają się określenia o podobnym znaczeniu: „nauka o administracji” czy „nauka o administrowaniu”.

  - Nauka o „związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania” (J. Starościak)

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE INNYCH DYSCYPLIN ORAZ METODY BADAWCZE STOSOWANE W RAMACH NAUKI ADMINISTRACJI

  Przyjmuje się, że wiele dyscyplin badawczych może wnieść określony wkład w poznanie administracji, ale do podstawowych zalicza się: naukę prawa administracyjnego, naukę administracji i naukę polityki administracyjnej.

  Przedmiotem nauki prawa administracyjnego są przepisy prawne, będące przede...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Administracja publiczna jest tą działalnością państwa, która obejmuje sfery...

  A) reglamentacyjno – porządkową (np. zakazy, nakazy, zezwolenia)

  B) zaspakajanie potrzeb podstawowych w skali masowej (organizowanie usług, budowa dróg publicznych, szkół)

  C) zarządzanie gospodarką narodową (np. działalność przedsiębiorstw państwowych, prowadzenie rejestrów działalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt

Do góry