Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sąd odrzuca skargę...

  Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania sąd ustali wystąpienie jednej z przeszkód uniemożliwiających nadanie skardze dalszego biegu to wydaje postanowienie o odrzuceniu.

  Sąd odrzuci skargę:

  jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

  wniesiona została po upływie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współuczestnictwo formalne i materialne

  Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

  1)współuczestnictwo materialne- występuje gdy istnieje wielość podmiotów w sprawie sądowoadministracyjnej będącej przedmiotem postępowania.

  2)współuczestnictwo formalne – gdy sąd korzysta z uprawnienia do połączenia toczących się przed nim...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria instytucjonalna - Systemy o wysokiej niezawodności

  technologie tych systemów są ściśle powiązane, co oznacza, że wystąpienie istotnego zakłócenie na dowolnym etapie procesu technologicznego może spowodować załamanie całego systemu

  ścisłe powiązanie wyraża się w istnieniu ustalonych i relatywnie sztywnych standardowych procedur...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria instytucjonalna - George H. Frederickson

  Instytucja to organizacja, która pozostaje w szczególnym związku z ludźmi, którym służy:

  może korzystać z władztwa

  dysponuje legitymacją do działania, jaką daje przyczynianie się do realizacji interesu publicznego

  dysponuje głęboką kulturową tożsamością związaną z językiem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria instytucjonalna

  Postweberowska interdyscyplinarna teoria złożonych organizacji (takich organizacji czy instytucji jak: państwo, parlament, biurokracja, organizacja pozarządowa, uniwersytet, prywatna spółka realizująca zadania publiczne).

  James Q. Wilson, Bureaucracy. What Government Agencies Do and Why They Do It, New...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Model kosza na śmieci

  Zdaniem M.D. Cohena, J.G. Marcha, J.P. Olsena elementy niezbędne do podjęcia decyzji:

  problemy

  rozwiązania

  uczestnicy

  sytuacje sprzyjające dokonaniu wyboru zmieniają się wraz z czasem i są stosunkowo niezależne. W procesach decyzyjnych pojawiają się w sposób przypadkowy i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - W społecznym konstruowaniu rzeczywistości

  decydenci zachowują swoje przekonania przez interpretowanie nowych doświadczeń w sposób, który czyni je spójnymi z wcześniejszymi doświadczeniami

  polegają na doświadczeniu, przeceniając prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk, których sami doświadczyli, a niedoceniając prawdopodobieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Z perspektywy poszukiwania sensu

  preferencje (cele) nie zawsze są ujawniane, a kiedy to ma miejsce preferencje są sprzeczne, zmienne, ambiwalentne oraz nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne

  niejasne są tożsamości, co ma swoje źródło w wielości oczekiwań, które są nieprecyzyjne, niespójne i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Niejasność

  Najważniejszym pojęciem dla wyjaśnienia ograniczeń racjonalności decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu jest pojęcie niejasności.

  niejasność oznacza brak jednoznaczności czy spójności w interpretacji rzeczywistości, przyczynowości i intencjonalności

  niejasne sytuacje i cele...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - James G. March

  „Większość ludzi w organizacji wykonuje na ogół swoje zadania, stosując się do zbioru ściśle sprecyzowanych reguł, które akceptują jako część swojej tożsamości. Dotyczy to lekarzy w szpitalach, pracowników przy taśmie montażowej, przedstawicieli handlowych w terenie i policjantów na patrolu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry