Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

  NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej.

  Nieważność postępowania zachodzi:

  jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

  jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Postępowanie rozpoznawcze przed NSA

  Przedmiotem postępowania rozpoznawczego jest kontrola stosowania prawa w orzeczeniach wojewódzkiego sądu administracyjnego. NSA kontroluje wyrok lub postanowienie określone w skardze kasacyjnej. Na wniosek strony NSA rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegają...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego

  Podstawowa formą postępowania rozpoznawczego jest rozprawa. Wynika to z konstytucyjnej zasady jawności że posiedzenia sądowe są jawne oraz że sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy.

  Postępowanie rozpoznawcze jest przeprowadzane w trybie zwykłym a zatem na rozprawie, ale też jest dopuszczalne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego

  Postępowanie rozpoznawcze jest podstawowym stadium postępowania sądowoadministracyjnego. W stadium tym sąd rozpoznaje sprawę sądowoadministracyjną.

  Sąd rozpoznaje na podstawie akt sprawy, a wyjątek dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy organ wykonujący AP nie przesłał akt sprawy. W takim przypadku na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pomocy - Cofnięcie i wygaśnięcie prawa pomocy

  Cofnięcie prawa pomocy.

  Przyznane prawo pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że okoliczności na których podstawie je przyznano nie istniały lub przestały istnieć. O cofnięciu przyznania prawa pomocy orzeka właściwy wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pomocy - Sprzeciw

  Od wydanego prze referendarza sądowego zarządzenia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, wydanego na posiedzeniu niejawnym postanowieniu o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa pomocy służy sprzeciw. Sprzeciw służy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Sprzeciw wniesiony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pomocy - Tryb udzielenia prawa pomocy

  Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek. Wniosek powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o nie zatrudnieniu lub nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pomocy - Przesłanki przyznania zakresu pomocy społecznej

  Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

  W zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

  W zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pomocy

  Może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

  Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

  Zakres prawa pomocy. Obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa sądowoadministracyjna

  To rozpoznanie i rozstrzygnięcie przez sąd administracyjny skargi na zgodność z prawem działania lub bezczynności organów wykonujących AP. Elementem konstytutywnym sprawy sądowoadministracyjnej jest kontrola przez sąd administracyjny działalności AP. Element ten różni sprawę sądowoadministracyjną od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt

Do góry