Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Decyzja a postanowienie w postępowaniu administracyjnym

  Postanowienie od decyzji różni przedmiot rozstrzygnięcia. Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania. Postanowienie procesowe może mieć wpływ na poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony post sadowoadministracyjnego

  Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem kontradyktoryjnym, a zatem występują w nim 2 strony:

  skarżący- jest nim podmiot legitymowany do złożenia skargi do sądu administracyjnego;

  organ wykonujący AP, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz "reformationis in peius" w post. adm. i sądowoadministracyjnym

  W post. adm.

  Powiązane z post. odwoławczym. Istota tego zakazu polega na tym, że organ odwoławczy nie może zmienić rozstrzygnięcia zawartego w decyzji org. I instancji na niekorzyść odwołującej się strony. Wywodzi się z istoty środków zaskarżenia. Oznacza, że strona korzysta z ochrony praw...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moc środków zaskarżenia w postępowaniu adm.

  Na podstawie kryterium mocy prawnej wniesionego środka zaskarżenia (wykonalność) środki zaskarżenia dzielą się na:

  1. środki bezwzględnie suspensywne – takie, które z mocy prawa wstrzymują wykonanie zaskarżonego rozstrzygnięcia np. odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,

  2. środki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga do sądu administracyjnego a środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

  Środki zaskarżenia są to instytucje procesowe, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Do cech charakterystycznych środków zaskarżenia zaliczyć należy oparcie ich konstrukcji prawnej na zasadzie skargowości, tj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia samokontroli organu wykonującego AP

  Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

  Przesłanką dopuszczalności jest uwzględnienie skargi w całości, co oznacza uwzględnienie zarzutów i wniosków skargi oraz powołanej podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność decyzji a wzruszalność decyzji i ich skutki w postępowaniu administracyjnym

  Różnica pomiędzy decyzją nieważną a decyzją wzruszoną leży w płaszczyźnie skutków prawnych decyzji. Wchodząc do obrotu prawnego decyzja wywołuje określone skutki prawne. Ustawodawca może jednak ze względy na stopień wadliwości decyzji uznać ważność już powstałych skutków prawnych decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postanowienia, rodzaje postanowień - Podział postanowień

  Dzieli się je na cztery kategorie:

  1. ściśle procesowe -

  2. procesowe wpływające na dalszy bieg postępowania – są to postanowienia, które mają wpływ na przebieg postępowania np. postanowienia o zawieszeniu postęp., postanowienie o wyłączeniu pracownika.

  3. odnoszące się do istoty sprawy lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postanowienia, rodzaje postanowień

  Postanowienia nie są jednorodną grupą aktów. Są one wydawane w sprawie, czyli w odniesieniu do pewnej sytuacji procesowej. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie spraw, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

  Postanowienie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego NSA

  NSA rozpoznaje skargę kasacyjna na rozprawie w składzie 3 sędziów chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Odstępstwo od rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie jest dopuszczone w razie, gdy NSA Rozpoznaje skargę kasacyjną:

  na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego kończącego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt

Do góry