Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie uproszczone (rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym postępowania sadowoadm.)

  Postępowanie uproszczone jest dopuszczalne jeżeli:

  decyzja lub postanowienie są dotknięte wada nieważności albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

  strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym a żadna z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fikcja doręczenia i doręczenie zastępcze w post. adm.

  Doręczenie zastępcze- stosuje się je do osób fizycznych. Art. 43 „W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O tym doręczeniu zawiadamia się adresata, umieszczając...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel i charakter postępowania mediacyjnego

  Szczególnym etapem postępowania sądowego po ustaleniu dopuszczalności skargi i spełnieniu wymagań formalnych jest postępowanie mediacyjne. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone na wniosek stron, a także bez wniosku stron, przed wyznaczeniem rozprawy. Celem postępowania mediacyjnego jest wyjaśnienie i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres rzeczowy sprawy sądowoadministracyjnej

  Sądy adm. sprawują kontrolę działalności adm. publicznej i stosują środki określone w ustawie. Dla określenia sprawy s-a należy uwzględnić rozwiązanie prawne przyjęte  w art. 3,4,5 i art. 58 ustawy prawo o post. przed sądami adm. Kontrola działalności adm. publicznej przez sądy adm. obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /3 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

  Zawieszenie postępowania to jest taki stan, w którym pojawiły się przeszkody przejściowe, które uniemożliwiają prowadzenie postępowania natomiast umorzenie postępowania ma miejsce gdy wystąpią zdarzenia prawne, które ze względu na ich trwałe, a nie przejściowe skutki prawne powodują, że postępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia sądów administracyjnych

  Ostatnim stadium postępowania przed sądami administracyjnymi jest podjęcie orzeczenia rozstrzygającego sprawę sądowoadministracyjną.

  Rozważając jednak zagadnienia orzeczeń sądu administracyjnego, należy pamiętać, że orzeczenia sądu administracyjnego są podejmowane w różnych stadiach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja odwołalności decyzji a odwołanie w postępowaniu adm.

  Odwołalność decyzji jest to prawna możliwość kasacji lub reformacji decyzji z urzędu przez organ, który wydał decyzję. Cechami charakterystycznymi są: jej oparcie na zasadzie oficjalności oraz cel, któremu służy – wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego. Można wyróżnić pojęcie odwołalności w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymacja do złożenia skargi ze względu na ochrone interesu prawnego

  Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. legitymację do zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę wyznacza przepis ustawy –Prawo budowlane.

  Legitymację do złożenia skargi mają:

  os. Fizyczne;

  os. Prawne;

  jednostki organizacyjne;...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na akty prawa miejscowego

  Kompetencje do stanowienia prawa miejscowego mają samorządy wszystkich szczebli a zatem samorząd województwa, powiatowy, gminny. Na mocy ustaw samorządowych organy stanowiące j.s.t stanowią akty prawa miejscowego: np. statuty, zasady gospodarowania mieniem, zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moc prawna skargi do sądu administracyjnego

  Skarga do sądu administracyjnego nie jest środkiem bezwzględnie suspensywnym. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub bezczynności. Skarga ma natomiast moc środka względnie suspensywnego.

  Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi szczegółowo reguluje wstrzymanie wykonania aktu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /3 439

  praca w formacie txt

Do góry