Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki niedopuszczalności odwołania

  Do przyczyn niedopuszczalności przedmiotowej zaliczamy: - sytuację, w której wniesienie odwołania jest niedopuszczalne ze względu na przedmiot rozstrzygnięcia tzn., w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy prawa nie przewidują załatwienia sprawy adm. w drodze innej niż decyzja...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sankcja nieważności w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

  Stwierdzenie nieważności decyzji ma przede wszystkim charakter materialnoprawny poprzez ustanowienie sankcji nieważności decyzji dotkniętej ciężkimi wadami kwalifikowanymi.

  Prawo polskie zapewnia prymat zasady trwałości decyzji ostatecznych, ale również  pozwala na wyeliminowanie decyzji wadliwej z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na niewykonanie wyroku WSA

  Skarga na niewykonanie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. Szczególnym rodzajem skarg do sądu administracyjnego jest skarga na niewykonanie wyroku. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność organu lub stwierdzającym nieważność aktu, strona po uprzednim wezwaniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi formalne skargi

  Rozwiązania prawne wyznaczające wymagania, jakie muszą być spełnione dla skutecznego złożenia skargi, mają podstawowe znaczenie do oceny otwarcia jednostce drogi do sądu.

  Do wymagań formalnych skargi do sądu administracyjnego zalicza się wymagania dotyczące treści i formy, trybu wnoszenia, uiszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola adm. przez sady adm. i kontrola adm. przez sady powszechne

  Sądowa kontrola sprawowana przez sądy powszechne i szczególne. Kontrola sprawowana przez sąd adm. nie jest konkurencyjna wobec kontroli sprawowanej przez sąd powszechny, te nie mogą się wzajemnie zastąpić w kontroli adm. publicznej. Każdy z nich spełnia w tej kontroli inną rolę, ma odmienne zadania, a...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady orzekania w sprawie indywidualnej w post. adm.

  Podstawowe znaczenie maja zasady ogólne. Orzecznictwo jest poddane zasadą systemowym, utrwalonych w Konstytucji. Zasady te kształtują materialną treść orzeczenia organu adm., ale również wpływają na zakres i treść czynności procesowych podejmowanych przez organy adm. publ. Decyzja podejmowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

  Organizacja społeczna - rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Żeby organizacja mogła działać w postęp. musi spełniać dwa warunki:

  - musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji,

  - musi istnieć obiektywna potrzeba ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedopuszczalność skargi - przedmiotowa i podmiotowa

  Niedopuszczalność skargi z przyczyn przedmiotowych będzie miała miejsce gdy:

  sprawa będąca przedmiotem skargi nie należy do właściwości sądu administracyjnego – sąd administracyjny jest obowiązany zbadać, czy w sprawie będącej przedmiotem skargi jest właściwy. Jeżeli stwierdzi że w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wewnętrzne sądów administracyjnych i ich kompetencje

  Organami WSA są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne, oraz kolegium wojewódzkiego sądu adm.

  Prezes WSA kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności adm. sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie. W zakresie adm. sądowej jest organem podległym Prezesowi NSA. Prezesa WSA zastępuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odtworzenie aktów postępowania sądowoadministracyjnego (postępowanie w sprawie aktów zaginionych i zniszczonych)

  Odtworzeniu ulegają akta zaginione lub zniszczone w całości lub w części. W sprawie prawomocnie zakończonej odtworzeniu podlega orzeczenie kończące postępowanie w sprawie oraz ta część akt, która jest niezbędna do ustalenia jego treści i do wznowienia postępowania.

  Właściwość sądu. Do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt

Do góry