Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych

  Dla zapewnienia skuteczności orzecznictwa sądów administracyjnych ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyjmuje następujące gwarancje:

  1.) Wprowadza skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność administracyjnoprawna (legitymacja)

  To oznaczenie prawnej możliwości występowania jako strona w postępowaniu. Stroną może być:  

  a) każdy podmiot posiadający zdolność prawną, a więc osoba fizyczna i osoba prawna;

  b) jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub społeczna i to niezależnie od tego, czy posiada osobowość...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak uzyskuje się status strony w postępowaniu administracyjnym

  Art. 28 zawiera postanowienia dwóch odrębnych norm prawnych charakteryzujących stronę  postępowania. Są od siebie niezależne, lecz zastosowanie każdej z nich prowadzi do tego samego celu, którym jest rozpoznanie i załatwienie sprawy indywidualnej w drodze decyzji. Pierwsza norma mówi, że stroną będzie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na bezczynność organu wykonującego administrację publiczną

  Przesłanką dopuszczalności skargi na bezczynność organów jest wyczerpanie środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W razie zatem skargi na niewydanie decyzji w ustawowo określonym terminie służy w postępowaniu administracyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność sadowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Zdolność sądowa - zdolność występowania przed sądem jak strona

  Zdolność sądową przed sądami administracyjnymi mają:

  Osoby fizyczne i prawne;

  Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nie posiadające osobowości...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania dowodowego

  Post. dowodowe w post. adm. Opiera się na zasadach:

  1. zasada oficjalności postępowania dowodowego. Organ ma obowiązek z urzędu wszechstronnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, co oznacza, że organ z urzędu decyduje, które dowody są potrzebne do wyjaśnienia sprawy. Jest obowiązany w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność post. sądowoadministracyjnego i jego skutki

  Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:

  1)jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia;

  2)jeżeli strona nie miała zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna organu w post. s-a i adm.

  Organ prowadzący post. adm. to ten organ, który ma zdolność prawną, czyli zdolność do podejmowania czynności procesowych w post. adm. Na zdolność prawną składa się: kompetencja ogólna i kompetencja szczególna.

  Kompetencja ogólna- zdolność prawna org. do załatwiania spraw adm. w danym układzie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współdziałanie organów administracji publicznej w orzeczeniu w sprawie indywidualnej

  Współdziałanie będzie występować wtedy gdy w jakiejś sprawie ma miejsce przecinanie się zakresów działania dwóch lub kilku podmiotów. Obowiązek współdziałania jest realizowany z urzędu przez organ powołany do wydania decyzji w sprawie zawisłej, który powinien wykonać dwie czynności procesowe:...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zaskarżenia na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji na drodze sądowoadministracyjnej

  W postępowaniu egzekucyjnym podlegają zaskarżeniu do NSA postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tak jak k.p.a., przyjmuje rozwiązanie, że na postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt

Do góry