Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Normatywne i doktrynalne pojecie organ administracji publicznej

  Strona bierna postępowania sądowoadministracyjnego na samym etapie złożenia skargi. Dopiero potem nabywa uprawnienia z chwilą wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego.

  Pojęcie organu AP:

  1) ujęcie normatywne wynika z Art.5 k.p.a.

  - ministrowie;

  - centralne i naczelne organy;

  - organy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieważnienie prawomocnych orzeczeń

  W postępowaniu sądowoadministracyjnym postępowanie o unieważnienie jest wszczynane na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Przedmiotem wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego może być zarówno orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego jak i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymacja do złożenia skargi oparta na ochronie interesu publicznego i społecznego

  1) legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego

  W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma:

  prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa;

  organ nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zakończenia postępowania odwoławczego w postępowaniu administracyjnym

  Organ odwoł. co do zasady orzeka merytorycznie w sprawie tzn. orzeka co do istoty sprawy.

  Rodzaje decyzji merytor.: 1. Organ odwoł. utrzymuje w mocy decyzje organu I instancji. Organ wydaje taką decyzje, jeżeli zgadza się merytor. ze stanowiskiem organu I instancji.

  Organ odwoł. uchyla decyzję organu I...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje (funkcja ochronna) prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Określenie funkcji prawa według teorii prawa:

  a) Funkcje podstawowe - do których zalicza się funkcje prawa rozumiane jako „następstwa działania prawa rozpatrywane z punktu widzenia realizacji funkcji państwa określonych ze względu na jego stosunek do klas społecznych i społeczeństwa jako całość...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

  Można podzielić na trzy stadia:

  1. wstępne – w postęp. wstępnym organ odwoławczy bada czy odwołanie jest dopuszczalne i czy został zachowany termin. Wyróżniamy niedopuszczalność przedmiotową i podmiotową. Do przyczyn niedopuszczalności przedm. -w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /3 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność skargi kasacyjnej do NSA

  Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Skargę kasacyjną wnosi się w trybie pośrednim, a mianowicie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie. WSA na posiedzeniu niejawnym bada wniesioną skargę kasacyjną, a mianowicie bada:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego

  Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ma miejsce, gdy wystąpią zdarzenia prawne, które ze względu na ich trwałe, a nie przejściowe, skutki prawne powodują, że postępowania nie można dalej toczyć w celu rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej.

  Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samokontrola org. adm. w I instancji

  Samokontrola - możliwość dokonania przez organ I instancji samokontroli w kpa opiera się na dwóch podstawowych kryteriach. Pierwsze jest to kryterium o charakterze formalnym -chodzi o wniesienie odwołania przez wszystkie strony danego postępowania; drugie kryterium ma charakter merytoryczny -istota jego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

  Dopuszczalność drogi postępowania przed sądem administracyjnym jest obwarowana wieloma ograniczeniami, do których należy właściwość sądu administracyjnego, co jest uzasadnione podziałem kompetencji sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt

Do góry