Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji

  Zasada centralizacji oznacza podporządkowanie się organów niższego rzędu organom wyższego rzędu oraz skupianiu decyzji w organach centralnych i naczelnych. Centralizacja zakłada brak samodzielności organów niższego szczebla i ścisłe ich uzależnienie od struktur nadrzędnych, które kierują ich pracą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada resortowości w administracji

  Jedną z najważniejszych zasad, na których poczęto opierać działania administracji publicznej, była wykształcona we Francji zasada resortowości. Polegała on na tym ,że wykonywanie administracji podzielono pomiędzy niezależne od siebie struktury organizacyjne zwane resortami. Początkowo na ich czele...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada ochrony własności w Konstytucji RP

  Art. 21.

  1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

  2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

  Art. 64.

  2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle Konstytucji RP

  Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przez społeczną gospodarkę rynkową rozumie się ustrój gospodarczy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada decentralizacji władzy publicznej

  W art. 15 konstytucji zapewniono decentralizację władzy publicznej przez co rozumie się proces przekazywania zadań i kompetencji przez centralne organy państwa, przez jednostki niższego rzędu a zarazem innego szczebla z jednoczesnym wyposażeniem je w uprawnienia do samodzielnego podejmowania decyzji.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /12 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada społeczeństwa obywatelskiego w świetle Konstytucji RP

  Społeczeństwo obywatelskie jest organizacją złożoną z jednostek świadomych swoich praw i celów oraz zdolnych do ich realizacji.

  Obywatele sprawują najwyższą władzę w państwie.

  Powołują Parlament w wyniku demokratycznych wyborów.

  Powołują władze samorządową również w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zasady pluralizmu politycznego w Konstytucji RP

  ZASADA PLURALIZMU POLITYCZNEGO - ustawa w art. 11 konstytucji oznacza:

  uznanie wielości partii

  uznanie równości partii

  określenie demokratycznej roli partii politycznej.

  Z powyższych zasad wynika wolność dla funkcjonowania systemu wielopartyjnego oraz zakaz istnienia partii o cechach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w systemach autorytarnych

  Partia dominująca stara się kształtować powiązania ze społeczeństwem przede wszystkim przez wykorzystanie form oddziaływań klientelistycznych występujących w postaci układu paternalistycznego. Funkcja ta występuje głównie w krajach azjatyckich opartych na tradycji konfucjanizmu np. Tajwan czy Korea...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w systemach niedemokratycznych

  Na plan pierwszy wysuwa się rola partii politycznych, jako ogniwa nakazowo – kierowniczego. Partie w reżimach totalitarnych dążą do objęcia kontrolą wszelkich form aktywności społeczeństwa i dlatego stopniowo zacierają naturalne różnice między sferą publiczną i prywatną. Partia przejmując władzę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w systemach demokratycznych

  Po pierwsze, spełniają funkcję siły społeczno-mobilizacyjnej, aktywnej w ramach struktury społeczeństwa. Gwarantuje im to rodzaj społecznego zakorzenienia, co przekłada się na wynik w walce politycznej. Odgrywanie tej roli jest związane z otrzymywaniem przez partię polityczną legitymacji społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt

Do góry