Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Publiczna administracja terytorialna w Prusach w I połowie XIX wieku

  Pierwszy etap reform zarządu centralnego i administracji lokalnej przeprowadzony został na początku XIX w. Reformy te objęły zagadnienia społeczne, skarbowość, sądownictwo, wojskowość i administrację. Zniesiono kamery wojny i domen. Na czele prowincji stanęli nadprezydenci prowincji – reprezentanci...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy podziału administracyjnego w Prusach w I połowie XIX w.

  W latach 1808-1815 dokonano reorganizacji władz lokalnych. W 1815 roku wprowadzono jednolity system administracji terytorialnej. Kraj podzielono na:

  1) Prowincje ( 10, od 1918r. 12 ) na czele stali nadprezydenci. Przy nadprezydencie utworzono radę prowincjonalną. Organem uchwałodawczo – kontrolującym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władze centralne i terytorialne w Wolnym Mieście Krakowie

  Kongres wiedeński powołał do życia Wolne Miasto Kraków.  

  a) władze centralne 

  Rządem Wolnego Miasta Krakowa był senat składający się z prezesa oraz 12 senatorów Prezes: koordynował pracę senatu , reprezentował go na zewnątrz, zwierzchnictwo nad Dyrekcją Policji .Senat dzielił się na wydziały: 1...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna w Księstwie Warszawskim

  W zakresie administracji lokalnej przyjęto, na wzór francuski podział terytorialny Księstwa na departamenty, których było 6. Dekretem z 19 –12-1807roku utrzymano tymczasowo podział na powiaty w liczbie 60. Na czele departamentu postawiono prefekta podlegającego służbowo ministrowi spraw wewnętrznych. Przy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Stanu i rząd w Księstwie Warszawskim

  Władzę obok króla sprawował rząd i ministrowie. Było ich 6 i samodzielnie kierowali swoimi resortami. Na  czele gł. działów administracji krajowej stali ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny, przychodów i skarbu, policji, a także minister sekretarz stanu będący szefem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król w Księstwie Warszawskim

  Zwycięstwo Napoleona nad Prusami i zawarty z imperatorem Rosji Aleksandrem I traktat w Tylży z 1807 r  , rozbudziły nadzieje Polaków na odzyskanie utraconej niepodległości. Z ziem byłego zaboru pruskiego utworzono suwerenne Księstwo Warszawskie. 22.07.1807 r Napoleon nadał Księstwu  - konstytucję...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny we Francji w XIX wieku

  Rewolucja lipcowa 1830 roku zapoczątkowała we Francji przywracanie instytucji samorządu terytorialnego, zlikwidowanego w czasach napoleońskich. Ustawa gminna z 1831roku wprowadziła zasadę powoływania rad municypalnych w drodze wyborów. Z wyboru pochodzić także miały rady generalne i okręgowe. Przełomowe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczne we Francji napoleońskiej

  Okres rządów Napoleona I charakteryzował się licznie przeprowadzonymi reformami wewnętrznymi. Do najważniejszych należały: reforma administracji lokalnej, sądownictwa i kodyfikacja prawa. Nową administrację wprowadzała ustawa z 17 lutego 1800 roku. Cała administracja oparta została na zasadach:...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy administracji centralnej i terytorialnej Wielkiej Rewolucji Francuskiej

  Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. Pierwsza, z 1791roku, powierzała władzę wykonawczą w ręce króla. Mianował on ministrów. Monarcha pozostał nietykalny i nieodpowiedzialny, wszystkie jego akty wymagały dla swej ważności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzkie komisje porządkowe cywilno - wojskowe w latach 1789 - 1795

  W zakresie administracji lokalnej powołano do życia już w 1789 roku Komisję Porządkowo Cywilno – Wojskowe, działające w danej ziemi, województwie lub powiecie. Nowy podział administracyjny wprowadziła ustawa z 2 listopada 1791 roku .Kraj został wówczas podzielony zasadniczo na województwa i powiaty...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt

Do góry