Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Terytorialna rządowa administracja zespolona w II RP

  Stojący na czele każdego województwa Wojewoda pochodził z mianowania prezydenta RP. Wojewoda był przedstawicielem rządu centralnego w województwie, był ponadto szefem administracji ogólnej zespolonej w województwie. Do zakresu jego działania należały: administracja spraw wewnętrznych, sprawy przemysłu i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja centralna w II RP

  Rada ministrów – stanowiła organ kolegialny , tworzyli ją ministrowie z prezesem Rady Ministrów na czele. Stanowiła centralny organ administracji publicznej. Organem pomocniczym premiera i Rady Ministrów było Prezydium Rady Ministrów. Ministrowie, tworzyli wewnątrz Rady Ministrów Komitet Ekonomiczny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzielnicowe organy władzy państwowej w Galicji w 1918 roku

  Administracja terytorialna: Administracja rządowa: Powstała w 1918r. w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna Na czele powiatów stanąć mieli Komisarze Powiatowi, kierujący całością administracji Utworzono w marcu 1919r. urząd Generalnego Delegata Rządu dla byłej Galicji, który miał przejąć większość...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzielnicowe organy władzy w zaborze pruskim w latach 1918 - 1919

  Administracja Terytorialna- Administracja rządowa: Powstała w 1918r Naczelna Rada Ludowa - organ wykonawczy (Komisariat). Obok niemieckich Landratów wprowadzono polskich Starostów jako Naczelników Powiatów. Dopiero po zawarciu traktatu wersalskiego, w sierpniu 1919r. wydano ustawę o tymczasowej organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzielnicowe organy władzy państwowej w Królestwie polskim w latach 1916 - 1918

  Administracja centralna: . Od początku organy centralne nazywano ministerstwami. Na ich czele stali kierownicy resortów – ministrowie. Tworzyli oni kolegialnie Radę Ministrów pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów. Administracja terytorialna: Już na początku 1919r. wydane zostały tymczasowe przepisy o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w XIX w.

  Anglia do końca XIX wieku stanowiła przykład kraju, którego administracja terytorialna opierała się wyłącznie  na organach samorządowych. Miały one szerokie uprawnienia , ewaluowały w kierunku decentralizacji. W XIX wieku przeprowadzono reformy samorządu lokalnego.

  Odrębną organizację posiadał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota systemu rządów parlamentarno – gabinetowych w Wielkiej Brytanii XIX w.

  W XVII wieku w wyniku rewolucji burżuazyjnej odrzucono system władzy absolutnej i wzmocniła się pozycja organu ustawodawczego – parlamentu. W wieku XVIII  wykształciła się tam odpowiedzialność konstytucyjna i polityczna ministrów. System sprawowania władzy zaczął się opierać na ścisłym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Rosji XIX w.

  Reforma ziemska została wprowadzona w 1864 roku. Jednostkami samorządu były tzw. ziemstwa. Kompetencje: sprawy gospodarcze, komunikacyjne, opieka zdrowotna, szkolnictwo. Organami ziemstw były: w powiatach – zgromadzenia powiatowe jako instytucje uchwałodawcze oraz zarządy powiatowe jako organa wykonawcze, w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja lokalna w Rosji XIX w.

  Imperium dzieliła się na:  

  Gubernie  - na czele stali gubernatorzy, jako przedstawiciele władzy centralnej w terenie. Zespoły guberni tworzyły generał-gubernatorstwa podległe władzy generał-gubernatorów. Gubernie dzieliły się na:

  Powiaty – zarządzane przez tzw. sądy ziemskie złożone z naczelnika...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja w Rosji w XIX w.

  1. Rada Nieustająca – utworzona w 1801 roku  - 12 członków pochodzących z arystokracji- organ doradczy cesarza, ze stale urzędującą kancelarią.

  2. Urząd ministrów – utworzony w 1802 roku w miejsce kolegiów- wraz z podległymi im ministerstwami. Początkowo było ich 8 później liczba wzrosła do 11...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 020

  praca w formacie txt

Do góry