Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Administracja centralna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

  1.01.1944 r. Powstała Krajowa Rada Narodowa składająca się formalnie z 11 organizacji, których  przedstawiciele podpisali tzw.  

  Manifest Demokratyczny organów społecznych, politycznych i wojskowych. Wraz z utworzeniem KRN  utworzono także Armię Ludową. KRN wydała statut tymczasowy Rad Narodowych, który...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja komunistyczna podczas II wojny światowej

  Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi   obóz polityczny podziemia, „ludowo – demokratyczny”. Odrzucał on Konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania narodu polskiego przez rząd emigracyjny. Od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja Polskiego Państwa Podziemnego

  Jej organizacje rozpoczęto, jeszcze w czasie trwania kampanii wrześniowej. Struktura organów, uznających władzę rządu emigracyjnego, opierała się na dualizmie równorzędnych w zasadzie pionów: cywilno – politycznego oraz wojskowego. Tworzenie pionu wojskowego rozpoczęło się jeszcze w czasie trwania ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja ziem polskich pod okupacją niemiecką

  Od 01.09.1939 r. ustawą Reichstagu włączono do Rzeszy Wolne Miasto Gdańsk. Dekretem Hitlera z 08.10.1939 wcielono:

  Pomorze, część woj. łódzkiego, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, część woj. krakowskiego (zachodnie powiaty), warszawskiego (okręg ciechanowski) oraz Suwalszczyznę. 1.08.1941...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja ziem polskich pod okupacją radziecką

  Po 17.09.1939 r. pod okupacją radziecką znalazła się prawie  połowa terytorium Rzeczypospolitej. Przejściowo władze  na zajętym terytorium sprawowały Zarządy Tymczasowe, które podległe były terenowym jednostkom Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD). 22.10.1939 r. odbyły się  wybory do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądownictwo administracyjne w II RP

  Konstytucja marcowa z 1921 roku przewidywała powołanie wieloinstancyjnego sądownictwa administracyjnego z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na czele. NTA utworzono na mocy ustawy z 1922 r. wzorowanej na rozwiązaniach austriackich. NTA był sadem jednoinstancyjnym. Na mocy ustawy o NTA utrzymano sądy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola administracji w II RP i jej rodzaje

  Administracja publiczna w II RP podlegała kontroli wewnętrznej, wynikającej z hierarchiczno – instancyjnej  struktury administracji , dokonywanej przez organ wyższego szczebla oraz zewnętrznej  - sprawowanej przez organy niezależne od aparatu administracji. Na kontrolę administracji składa się :

  1...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny II RP po unifikacji

  W 1933  na mocy ustawy  scaleniowej wprowadzono jednolitą dla całego kraju  organizację terytorialna. Ustaw dzieliła organy samorządu na wykonawcze i zarządzające oraz stanowiące i kontrolujące. Przewidywała zespolenie organów administracji ogólnej i organów wykonawczych samorządu na szczeblu powiatu i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w II RP przed unifikacją

  1. 1933 w Polsce Południowej czyli w Galicji Samorządu Terytorialnego nie było. W większości miast byłej Galicji, a także na terytoriach wiejskich wprowadzono Zarząd Komisaryczny, tzn. zamiast organów samorządowych funkcjonowali Komisarze Rządowi.

  2. Podstawowe założenia Konstytucji Marcowej tzw...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja niezespolona w II RP

  Administracja niezespolona objęła w II RP przede wszystkim wojsko, sądownictwo, skarbowość, szkolnictwo, kolejnictwo, pocztę i telegraf, górnictwo, wykonanie reformy rolnej, inspekcję ( ochronę ) pracy.  

  Administrację wojskową wykonywali w terenie dowódcy okręgów korpusów i podlegli im komendanci...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt

Do góry