Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wymień znane ci agencje rządowe

  Agencje rządowe – jednostki organizacyjne wyłączone z tradycyjnych struktur ministerialnych , chociaż często pod nadzorem ministrów. Różnią się sposobem powstawania, organizacji, finansowani, nadzoru i kontroli a tkże zadaniami i sposobami ich wypełniania. Z pkt widzenia powstawania wyróżniamy: agencje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowy Urząd Pracy

  Prezes KUP jest centralnym organem adm państwowej podległym Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej. w zakres obowiązków w/w urzędu należą:

  współtworzenia i realizacji polityki rynku pracy oraz wykorzystywania jej i tworzenia jej instrumentów

  organizacji i funkcjonowania wojewódzkich i rejonowych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

  Jego prezes jest centralnym organem adm rządowej podległym RM., działa poprzez swój urząd , delegatury oraz podległą jemu Inspekcję Handlową. Kompetencje Prezesa UOKiK:

  sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym

  badanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /9 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład Komitetu Integracji Europejskiej

  Został on utworzony w celu programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z UE i działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich (w zakresie prawnym, w sferze gosp i społecznej), zajmuje się oceną tych procesów

  W skład jego wchodzą:...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /3 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i jego rola w zarządzaniu gospodarką narodową

  Część zadań których nie sprawują ministrowie należy do urzędów centralnych , które nie mają statutu urzędu ministra ale najczęściej są przez ministrów kierowane. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych zostało powołane w miejsce byłego Centralnego Urzędu Planowania (ustawa z 8.08.96) – ma status...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej

  Urząd pojawił się na mocy ustawy z 8.08.96 o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, zastąpił on dotychczas istniejące Ministerstwo Przemysłu i Handlu, M. Przekształceń Własnościowych, M. Współpracy z Zagranicą, M. Spraw Wew, M. Centralnego Urzędu Planowania oraz Szefa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minister Gospodarki jako organ administracji gospodarczej

  Obecnie na mocy rozporządzenia RM z 1999 do kompetencji Ministra Gospodarki Narodowej należy:

  w sprawach dot gospodarki: współpracy z zagranicą, sprawy energetyki, certyfikacji, własności przemysłowej i gospodarczej, ustalania taryf celnych, kontyngentów

  w zakresie gospodarki przestrzennej:...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej

  opracowuje i zgłasza Sejmowi projekty ustaw niezbędne z pkt widzenia realizacji zadań państwa wobec gospodarki

  prowadzi politykę wew i zagraniczną RP, odpowiada za kierowanie i koordynowanie i kontrolę nad organami adm rządowej w których kompetencji znajdują się sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zachowań państwa wobec gospodarki - Realizacja polityki gospodarczej

  Służy realizacji zadań państwa wobec gospodarki (polega na podejmowaniu przez nie różnego rodzaju zadań opartych na systemie prawnym a jej zakres i intensywność zależy od rodzaju i typu zachowań państw wobec gospodarki). Realizacja polityki przyjmuje postać działań :

  - organizatorskich (wobec sektora...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zachowań państwa wobec gospodarki - Programowanie gospodarcze

  planowanie makroekonomiczne w gospodarce rynkowej stanowi instrument interwencjonalizmu państwowego, należy do najmłodszych form działalności państwa. Do krajów o najdłuższej tradycji planowania zalicza się min Japonię Niemcy, Szwecję. Planowanie gospodarcze występuje w krajach o gospodarce...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 666

  praca w formacie txt

Do góry