Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Komunalne Zakłady Budżetowe

  Wg ustawy z listopada 98 o finansach publicznych w formie zakładu budżetowego może występować jednostka organizacyjna która prowadzi dz. gosp na zasadzie odpłatności i pokrywa swoje koszty z dochodów własnych (chociaż może korzystać z dotacji budżetowych)

  nie ma osobowości prawnej (ułomna osoba...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze celowe

  Wg ustawy z listopada 98 o finansach publicznych funduszem celowym jest:

  fundusz: ustawowo powołany przed dniem wejście w życie ustawy

  którego przychody pochodzą z dochodów publicznych

  wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań państwa lub jednostek samorządu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzna forma komercjalizacji z konwersją wierzytelności

  Jej celem jest oddłużenie pp, stanowi formę pomocy dla zadłużonych pp

  W związku z komercjalizacją pp połączona z konwersją wierzytelności pp przekształca się w sp. z o.o. z udziałem Skarbu Państwa i wierzycieli jeżeli zgodę na objęcie udziałów wyrażą wierzyciele posiadający powyżej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe Fundusze Inwestycyjne - krótka charakterystyka

  Wraz z ideą powszechnej prywatyzacji w Polsce, 30 kwietnia 1993 r uchwalono ustawę o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Celem funduszy jest pomnażanie ich majątku poprzez wykonywanie praw z akcji spółek powstałych z przekształcenia pp w jednoosobowe spółki SP a także poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

  Prywatyzacja – świadoma i dobrowolna rezygnacja przez państwo z własności pp na rzecz podmiotów prywatnych lub innych (zwykle niepaństwowych) podejmowaną w celu zmiany systemu prawnego i finansowego pp.

  2 rodzaje prywatyzacji:

  bezpośrednia (bezpośrednie przejęcie pp przez podmioty nie państwowe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łączenie, podział, likwidacja przedsiębiorstwa państwowego

  Łączenie i podział pp może nastąpić jedynie w wypadkach gdy pociąga to za sobą trwałe i wymierne korzyści ekonomiczne lub organizacyjne. Łączenie i podział zarządza organ założycielski z własnej inicjatywy za zgodą rady pracowniczej pp lub na wniosek kierownika poparty przez radę lub co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego. Kontrakt menadżerski

  Jednym z warunków utworzenia pp jest powołanie dyrektora pp (on to składa wniosek do KRS). Może być powołany w sposób:

  w pp użyteczności publicznej - dyrektora pp powołuje organ założycielski(gdy organem tym jest wojewoda następuje to po porozumieniu z Ministrem właściwym dla przedmiotu dz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz założycielski przedsiębiorstwa państwowego (+powstanie pp)

  W momencie podjęcia decyzji o powstaniu pp, organ założycielski powołuje specjalny zespół którego zadaniem jest określenie zakresu przedmiotowego działalności i wydaje akt władczy (chyba że pp tworzone jest drogą ustawy) o utworzeniu pp (zawierającego nazwę, rodzaj, siedzibę, rodzaj i przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego

  Organami założycielskimi są takie organy państwowe które z racji swoich funkcji i zadań są w stanie dokonać stosownych analiz i podjąć odpowiednie decyzje założycielskie. Mogą nimi być:

  naczelne (RM, ministrowie) oraz centralne organy adm państwowej (kierownicy centr urzęd pań)

  NBP i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucje "użyteczności" publicznej

  Użyteczność publiczna - przedsiębiorstwa realizujące potrzeby o charakterze zbiorowym oparte o bazę majątku publicznego, prowadzące działalność gospodarczą która w założeniu nie ma przynosić zysków (odpłatna ale nie ekwiwalentna), wymaga zasilania finansowego z środków publicznych

  Do takich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt

Do góry