Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Różnice między koncesją a zezwoleniem

  Polegają na tym, że:

  1) zezwolenia nie dotyczą działalności gospodarczej objętej monopolem;

  2) zezwolenia są wydawane w wyniku sprawdzenia możliwości uchylenia zakazu wykonywania działalności gospodarczej, który został ustanowiony ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej

  Prawo działalności gospodarczej nie definiuje pojęcia zezwolenie. Zezwolenie oznacza stosunek prawny, jako zachodzi między organami państwowymi lub samorządowymi a przedsiębiorcami, którego treścią jest przyznanie im uprawnienia do działalności gospodarczej w formie, kierunku i rozmiarach ustalonych w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reglamentacja działalności gospodarczej

  Podejmowanie działalności gospodarczej może być ograniczone przez państwo; stanowi to wyjątek od zasady wolności gospodarczej. Ograniczenia mogą wynikać z następujących powodów: ważny interes państwa, zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, niebezpieczeństwo pojawienia się zjawisk patologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /5 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy koncesji

  1) francuski – polega na odstępowaniu od monopolu państwowego na rzecz przedsiębiorców niepaństwowych w celu zlecania im realizacji zadań administracyjnych państwa o charakterze gospodarczym; wraz z koncesją przekazywano pewne uprawnienia organu państwowego w dziedzinie objętej koncesją; w koncesji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowa administracja gospodarki

  Zadania administracji rządowej w terenie wykonują:

  1) wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej;

  2) działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;

  3) organy administracji niezespolonej;

  4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /2 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządowa administracja gospodarki

  Rada Ministrów – do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone do innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. Art. 146 ustęp 4 Konstytucji wymienia jako zadania RM m.in. ochronę interesów Skarbu państwa oraz zagadnienia budżetu państwa. Do RM należy zapewnienie wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania administracyjnego - Inne

  Zasada udziału stron w postępowaniu, przekonywania i troski o dobro wspólne, szybkości i prostoty, nakłaniania do ugody, pisemności, dwuinstancyjności, trwałości decyzji, sądowej kontroli zgodności z prawem decyzji administracyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania administracyjnego - Zasada udzielania pomocy prawnej

  Według art. 9 k.p.a. „organy administracji państwowej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, mogących mieć wpływ na ustalenie prawa i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego”.

  Organy czuwają nad tym, aby...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania administracyjnego - Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa i pogłębiania kultury prawnej

  Zaufanie obywateli do organów administracji państwowej decyduje o sile państwa i skuteczności jego działania, zwłaszcza przy rozstrzyganiu trudnych i złożonych spraw gospodarczych. Dlatego w tym zakresie istotne znaczenie mają zasady: równości wobec prawa, domniemania słuszności prawnego interesu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania administracyjnego - Zasada uwzględniania interesu publicznego i słusznego interesu obywateli

  Art. 7 k.p.a. zawiera nakaz uwzględniania i harmonizowania interesu strony i interesu publicznego. Uwzględnienie to powinno dokonywać się w granicach prawa z uwzględnieniem wszystkich okoliczności faktycznych.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /216

  praca w formacie txt

Do góry