Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Negocjacje z zachowaniem konkurencji

  To tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z odpowiednią, zapewniającą konkurencję, liczbą dostawców, nie mniejszą niż 2. Negocjacje z zachowaniem konkurencji stosować można gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Przetarg dwustopniowy

  W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od nich określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest przetargiem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprzedzony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Przetarg ograniczony

  Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć jedynie dostawcy lub wykonawcy zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba dostawców (zamawiający zaprasza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Przetarg nieograniczony

  Przetarg jest organizowany przez zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego. W przetargu nieograniczonym oferty mogą złożyć wszyscy dostawcy lub wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Ustawa wyróżnia sześć trybów udzielania zamówień publicznych

  Przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki.

  Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Urząd Zamówień Publicznych

  Wykonuje zadania centralnego organu rządowego dotyczące zamówień publicznych. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Prezes RM. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy m.in. zatwierdzanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego, ustalanie i prowadzenie listy arbitrów, opracowywanie projektów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne

  Ustawa o zamówieniach publicznych dotyczy zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych opłacanych w całości lub części ze środków publicznych. Natomiast ustawy nie stosuje się m.in. do przyznawania na naukę środków budżetowych, udzielania zamówień gospodarstwom pomocniczym i zakładom...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej, podległym RM. Prezes Urzędu wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu i jego delegatur, a także przez podległą mu Inspekcję Handlową. Prezes RM powołuje na okres 5 lat Prezesa Urzędu, wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc publiczna

  To przysporzenie, bezpośrednio lub pośrednio, przez organy udzielające pomocy korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom, w następstwie którego uprzywilejowuje się ich w stosunku do konkurentów przede wszystkim w drodze dokonywania na rzecz lub za tych przedsiębiorców wydatków ze środków publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalog zezwoleń

  1) wyrób i rozlew wódek;

  2) wytwarzanie wyrobów tytoniowych;

  3) usługi detektywistyczne;

  4) produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych pojazdów;

  5) zarządzanie lotniskami;

  6) usługi kurierskie;

  7) usługi pocztowe o charakterze powszechnym, polegające na przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt

Do góry