Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy decydujące i pomocnicze

  Tu kryterium podziału stanowi możność decydującego rozstrzygania spraw w drodze czynności prawnych organu (np. przez wydanie aktu admi­nistracyjnego).

  Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze - to takie organy, które mogą tylko...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy centralne i terenowe (lokalne)

  W przypadku tego podziału kryterium stanowi terytorialny zasięg dzia­łania organu. Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania roz­ciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym - organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa, np. w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

  Podział ten miał pełne uzasadnienie w postanowieniach Konstytucji z 1952 r. Rozdział 5 tej Konstytucji nosił tytuł; „Naczelne organy administracji państwowej". W marcu 1990 roku ustawą konstytucyjną nadano temu rozdzia­łowi tytuł: „Rząd i administracja". Konstytucja z 1997 r. zawiera natomiast rozdział...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w Polsce

  1. Administracja rządowa

  2. Administracja samorządowa – występuje na szczeblu lokalnym i regionalnym (wojewódzkim), składa się z kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych powoływanych przez radę gminy (powiatu). Ciałem kolegialnym jest zarząd, organem jednoosobowym natomiast wójt (w gminach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniczne zagadnienia organizacji biura

  Na efekty pracy ludzkiej obok czynników wewnętrznych wpływają czynniki zewnętrzne, natury technicznej. Nie tylko lepsze warunki pracy wpływają na podniesienie wyników tej pracy, ale także dobra jej organizacja ma na efektywność duży wpływ. W tym zakresie dadzą się wyodrębnić trzy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia pracy kancelaryjnej

  Aby mieć jasność co do praktycznego biegu sprawy, należy sporządzić schemat biegu wpływającego dokumentu. Schemat, którego każdy punkt powinien być w drobiazgach rozważony i zamknięty w regulaminie pracy kancelaryjnej.

  1. Przyjęcie wpływu (kto odbiera pocztę w urzędzie?)

  2. Zarejestrowanie wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Regulamin pracy organu administracyjnego

  Regulamin pracy organu, jako podstawowy akt kształtujący funkcjonowanie tego organu, powinien określać:

  - zasady ustrojowe organu adm. (wielkość poszczególnych komórek, zasady podległości służbowej)

  - status prawny pracownika organu

  - zakres spraw, w których mogą być wydawane pracownikowi wiążące...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Konferencje i zebrania

  Konferencje i zebrania są zwoływane dla różnych celów:

  - mogą one stanowić platformę dyskusji, wyjaśnienia czy uzgadniania poglądów

  - mogą być sposobem popularyzacji czy wyjaśniania pewnych zagadnień

  Osiągnięcie celu konferencji zależy od przygotowania się do niej i od sprawnego jej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Podział funkcji wewnątrz organu administracyjnego

  Uznanie podziału pracy w organie adm. za prawidłowy jest to, aby sprawa od podjęcia do jej ostatecznego załatwienia przechodziła przez jak najmniej rąk. Szef kieruje pracą organu adm., odpowiada za styl pracy organu, za efekty pracy, ale nie oznacza to, iż musi sam załatwiać każdą sprawę. Jeśli chodzi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Metody badań biegu sprawy

  Nie ma innych możliwości badania prawidłowości biegu spraw, jak tylko obserwacja i analiza praktyki. Punkty wyjścia dla obserwacji i analizy dają odpowiedź na pytania:

  a) czy potrzebna jest istniejąca ilość rejestracji dokonywanych od czasu wpływu do czasu definitywnego załatwienia sprawy

  b) czy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt

Do góry