Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Urząd wojewódzki, dyrektor generalny urzędu

  Urząd wojewódzki jest organem pomocniczym wojewody. W urzędzie tworzy się:

  - wydziały (wg potrzeby i warunków miejscowych, charakteru zadań, wymagań praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania urzędu),

  - w przypadkach uzasadnionych sprawnym działaniem, w wydziałach tworzy się oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegium wojewody

  Przy wojewodzie działa kolegium jako jego organ opiniodawczo-doradczy. W jego skład wchodzą: wicewojewoda, dyrektor urzędu woj., dyrektorzy wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego, inne osoby powołane przez wojewodę. Do udziału w posiedzeniach kolegium zaprasza się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa wojewody

  Wojewoda to jednoosobowy org. adm. rządowej:

  - przedstawiciel rządu, który realizuje zadania zlecone przez rząd oraz własne, przyznane jemu,

  - koordynuje działalność org. adm. rządowej działającej na terenie województwa (także org. adm. niezespolonej),

  - organizuje kontrolę wykonania zadań...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ a instytucja

  Organ państwa - każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie jej kompetencji.

  Organ adm publ. (samorządowej czy rządowej) to jednostka organizacyjna, której głównym celem jest administrowanie, tzn. organizacja życia społ. zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd adm. - struktura

  Urząd:

  - org. władzy publ. o określonym zakresie działania; zespół osób wykonujący te zadania (urząd adm., finansowy, pocztowy, patentowy)

  - funkcja, stanowisko, obowiązki pełnione przez kogoś w hierarchii państwowej lub innej (piastować dany urząd); urząd ministra, prokuratora.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie resortu, struktura resortu

  Org. centralne funkcjonują w ramach danego resortu.

  Resort :

  - (szerokie ujęcie) wyodrębniony dział adm., w którym grupują się sprawy jednorodne lub pokrewne, kierowane przez jeden org. adm.

  - (wąskie ujęcie) jest to dział adm., którym kieruje członek Rządu.

  W ramach resortu mieści się struktura...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola a nadzór w adm. publ.

  Organy adm. sprawują:

  - nadzór - organ wyższego rzędu sprawuje, czy nadzoruje akty pr. (jego zgodność z prawem) i organy niższego rzędu. Organy nadzoru nad działalnością gminy to wojewoda (nadzór ogólny) i RIO (nadzór nad budżetem).

  - kontrola - to działanie przerywane, bieżące. Organy kontroli w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo ustrojowe

  Jest to jeden z kryteriów podziału wew. adm.:

  1. ustrojowe (o ustroju adm.) - reguluje organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego powołanego do wykonywania zadań z zakresu adm. publ. Normy tego prawa stanowią podstawy prawne organizacji adm. Prawo to reguluje strukturę aparatu adm. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji rządowej

  Są nazywane też org. adm. państwowej i obejmują org. podporządkowane R.M. - art. 51 ust. 2 Konst.:

  - org. centralne, znajdują się na najwyższym szczeblu w strukturze adm.

  >

  >

  - org. terenowe, zarządzają tylko częścią terytorium państwa

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat państwowy

  Jest to grupa ludzi odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w środki władcze (kompetencje).

  Aparat administracyjny - wszystkie jednostki wykonujące funkcje adm. publ. (państwowe i samorządowe). Tworzą go org. adm. państw., org. samorządu, zakłady publiczne, podmioty wykonujące funkcje adm. publ. na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt

Do góry