Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Samorządowe Kolegia Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym

  Jest org. wyższego stopnia nad org. gminy, ale tylko w zakresie załatwiania przez te org. indywidualnych spraw z zakresu adm. państw., innych niż zadania zlecone. Organami kolegium są:

  - Zgromadzenie Ogólne Kolegium

  - składy orzekające

  - przewodniczący kolegium

  Rozpatrują:

  - odwołania od decyzji

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki i porozumienia komunalne

  Związki międzygminne (związki komunalne) - tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publ. Powołanie związku następuje po podjęciu uchwał rad zainteresowanych gmin. Związek wykonuje zadania na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu. Posiada osobowość prawną, którą nabywa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowa reprezentacja gmin

  Tworzą go przedstawiciele wojewódzkich sejmików sam. wraz z afiliowanymi przy nim przedstawicielami różnych związków i porozumień jednostek samorządowych.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejmik samorządowy

  Jest to obligatoryjna, wspólna reprezentacja gmin danego województwa. Sejmik tworzą delegaci wybierani z poszczególnych gmin w głosowaniu tajnym, spośród radnych. Liczba delegatów każdej gminy zależy od liczby mieszkańców. Rada może odwołać swego delegata do sejmiku większością 2/3 głosów. Do zadań...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania własne gminy a zlecone

  Art. 6 ustawy o sam. teryt. stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publ. o znaczeniu lokalnym. W tym celu gmina ma określone zadania:

  - własne - mają charakter obowiązkowy (zaspokajanie potrzeb zbiorowych, są to zadania które gmina musi załatwić) i pozostałe (mają gminy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozgraniczenie zakresu kompetencji między adm. rządową a samorządową

  Kompetencja - są to zadania, obowiązki i uprawnienia, które każdy organ adm. uzyskuje w ściśle określonej formie prawnej. Zakres działania - wskazuje jakimi sprawami ma się zajmować dany organ. Zadanie - faktyczne wykonywanie działań. Właściwość pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki podmiot...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy samorządu terytorialnego

  Zakres działania gminy to sprawy publ. o znaczeniu lokalnym. Podstawowe zadanie gminy to "zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców".

  Organami sam. teryt. są:

  1. Rada Gminy - organ stanowiący i kontrolujący; Właściwość rady gminy to uchwalanie statutu gminy, wybór i odwołanie zarządy, powołanie i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy działające w zastępstwie wojewody

  Wojewoda jest jednoosobowym org. adm., koncentrującym w swoim ręku całość kompetencji przydzielonej mu przez prawo. Może on powierzać część swoich kompetencji innym podmiotom (będą działały w jego imieniu). Wojewoda:

  - wyznacza zakres realizacji jego kompetencji przez wicewojewodów,

  - może...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy adm. specjalnej - działające na obszarze województwa

  Podział specjalny jest dokonywany na potrzeby określonych dziedzin adm państw. lub w innych uzasadnionych społ. celach. Terytorialny podział specjalny nie może naruszać granic jednostek podziału zasadniczego. Org. adm. dla celów specjalnych - administracja niezespolona. Z reguły jest to podział nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urzędy rejonowe, kierownicy, pozycja prawna rejonów adm.

  Urząd rejonowy jest aparatem pomocniczym kierownika urzędu. Kierownicy urzędów rejonowych wykonują określone w ustawach szczególnych zadania i kompetencje rządowej adm. ogólnej. Kierownika i jego z-cę powołuje i odwołuje wojewoda. Minister właściwy do spraw adm. (po zasięgnięciu opinii wojewodów)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry