Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Samorząd zawodowy w Europejskiej Karcie Sam. Teryt. Rady Europy

  Art. 6 karty mówi o tym, że społeczności lok. powinny móc samodzielnie ustalać wew. strukturę administracyjną. Winni być zatrudniani pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych (umiejętności i kompetencja).

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacje Europejskiej Karty Sam. Teryt. (cele i zadania)

  Podstawowe kompetencje społeczności lokalnych są określone w Konstytucji lub w ustawie. Społeczności mają pełną swobodę działania, o ile nie ogranicza jej ustawa (kompetencja innych podmiotów władzy). Sprawy dotyczące obywateli winny być załatwiane na najniższym szczeblu - zasada subsydiarności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązywania Europejskiej Karty Sam. Teryt.

  Klauzula Terytorialna - art. 16

  Każde państwo może przyjąć Kartę:

  - w całości, jako dokument

  - w części (min. 10 zasad)

  - na całym terytorium państwa

  - tylko na określonej części terytorium, np. 13 województw.

  Jeżeli państwo przyjęło kartę w części, to może później w drodze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność Rady Europy z siedzibą w Strassburgu w przedmiocie sam. teryt.

  Istotne znaczenie dla samorządu terytorialnego w Europie ma fakt ustanowienia przez Radę Europy w dniu 5 października 1985 r. Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Samorząd teryt. jest wspólnotą sam. posiadającą osobowość prawną, powstałą z mocy prawa, wykonującą samodzielnie część adm...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd teryt. w obliczu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

  art. 2 - zasada samorządu teryt. musi być uznana w prawie wewnętrznym, najlepiej w Konstytucji.

  art. 3 - przedstawia definicję sam. teryt.

  Samorząd terytorialny to prawo i rzeczywista zdolność społ. lok. (w granicach określonych ustawą) do regulowania i zarządzania sprawami publ., na ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty prywatne wykonujące funkcje administracji

  Podmioty prywatne to spółki akcyjne, czy osoby prywatne. Im to przepisy prawne mogą powierzać określone sprawy z zakresu adm., np. zakłady opieki zdrowotnej mogą być tworzone i utrzymywane przez osoby fizyczne, tzn. że tej osobie będą przysługiwać te same uprawnienia i obowiązki jak org. adm. Zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje społ. wykonujące funkcje z zakresu adm. publ.

  Organizacje społ. działają w formach sobie właściwych (w statucie), pozbawionych przymusu państwowego. Natomiast przekazanie im funkcji zleconych pociąga za sobą ich uprawnienie do rozstrzygnięć w formach zastrzeżonych dla org. adm. publ. Rozstrzygnięcia te są poparte możliwością użycia przymusu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady administracyjne

  Zakład adm. (użyteczności publ.) - jest podstawową jednostką organizacyjną realizującą zadania adm. świadczącej, tzn. organizuje zaspokajanie społeczeństwa w sferze oświaty, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społ. (może być zorganizowany w jednostkę budżetową - rozlicza się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta Samorządu Teryt. Rady Europy - preambuła

  Integralną częścią sam. teryt. w Polsce jest Europejska Karta Sam. Teryt. My przyjęliśmy Kartę w całości, choć można było przyjąć 10 podstawowych jej założeń, lub przyjąć ją tylko na części terytorium państwa.

  Kartę stworzono po to, by:

  - zacieśnić więzi między państwami...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad samorządem terytorialnym

  Nadzór nad działalnością komunalną, w tym nad działalnością finansową, określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i ustawa z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Poświęcono temu zagadnieniu jeden z rozdziałów w/w ustawy (roz. 10 "Nadzór nad...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 739

  praca w formacie txt

Do góry