Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Administracja gospodarki i finansów

  Obecnie u podstaw leżą trzy zasady polityki gospodarczej:

  - zrównoważenia sektora prywatnego i państwowego,

  - wolności gospodarczej,

  - prywatyzacji, wskazuje kierunek przemian własnościowych.

  Działalność ewidencyjna i koncesyjna. Ewidencji podlega os. fiz. i jednostka org. nie mająca os. pr., która...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja wymiaru sprawiedliwości

  Minister Sprawiedliwości - sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością adm. sądów powszechnych (informuje o tym Prezydenta i Krajową Radę Sądownictwa). Urzędem Min. Spr. jest ministerstwo, któremu statut nadaje R.M. Komórki organ. ministerstwa to m.in.: Departament Prokuratury, Prawny, Kadr i Szkolenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja spraw zagranicznych

  Prezydent - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków zagranicznych, mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw.

  Minister Spraw Zagranicznych -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja obrony narodowej

  Dot. organizowania bezpośredniej i praktycznej realizacji zadań w dziedzinie wojskowej.

  Prezydent RP - najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, w czasie wojny mianuje i zwalnia Naczelnego Wodza. W razie zagrożenia zew. państwa Prezydent może wprowadzić stan wojenny na części teryt. lub całości państwa, a...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /4 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podmioty wykonujące zadania z zakresu adm. bezp. i porządku publ.

  Org. celne - ważny instrument w ręku państwa. Centralnym org. adm. państw. w sprawach celnych jest Prezes Głównego Urzędu Ceł. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa R.M. na wniosek Min. Współ. z Zagr. Minister ten nadaje statut określający organizację GUC. Funkcje organu:

  - kontrola celna obrotu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd ochrony państwa - Ochrona przeciwpożarowa

  Polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem, zapewnienie sił i środków do zwalczania ich i prowadzenie działań ratowniczych. Za realizację polityki w tym zakresie odpowiada Min. Spraw Wew. i Adm. Pełni...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd ochrony państwa - Straż Graniczna

  Obejmuje zespół adm.-polit, celnych, sanitarnych i militarnych przedsięwzięć podejmowanych przez suwerenne państwo celem niedopuszczenia do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia przez nią określonych towarów bez zezwolenia. Funkcje wykonawczo-zarządzające ochrony granicy wykonuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd ochrony państwa - Policja

  Są dwie prawne sfery działania policji:

  1. zewnętrzna - system pr. ustawowego i podporządkowane mu pr. tworzone przez naczelne org. adm. państw. (R.M. i Min. Spr. Wew. i Adm.). Akty te określają zadania policji i formy (Ogólne - wydawanie decyzji, kontrola w ruchu drogowym, Szczególne - np. użycie broni...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd ochrony państwa

  Jego celem jest ochrona bezp. i porządku konstytucyjnego. Organizuje on i wykonuje działania zapobiegające powstawaniu niepożądanych zjawisk, zapobiega i wykrywa przestępstwa szpiegowskie i terrorystyczne (ściganie ich sprawców). Rozpoznaje i zapobiega przestępstwom:

  - godzącym w podstawy ekon...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

  Określenie pojęć: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne i porządek publ.

  Gwarancje bezpieczeństwa (osobiste) obywateli - przyjmuje się, że bezpieczeństwo to określony stan, polegający na tym, że człowiek jest wolny od zagrożeń związanych z naruszeniem jego przyrodzonych i ustanowionych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /4 445

  praca w formacie txt

Do góry