Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przedmiot nauki prawa adm.

  Nauka prawa adm. (najogólniej) szuka w prawie adm. związków, niespójności, korelacji. Nauka ta bada normy pr. adm. oraz ich praktyczne wykorzystanie i funkcjonowanie. Bada zagadnienia związane z genezą, stanowieniem, przestrzeganiem i stosowaniem pr. adm. Bada poglądy na normy, strukturę, system pr. adm...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce prawa adm. w systemie prawa RP

  System prawa - całokształt obowiązujących w danym państwie i czasie norm prawa. System prawa dzieli się na wiele gałęzi.

  Prawo adm. jest powiązane z innymi gałęziami:

  - pr. finansowym

  - pr. cywilnym

  - pr. konstytucyjnym (organizacja org. naczelnych władzy - Sejmu, Senatu, Trybunału Konstytucyjny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa adm., jego podział wew. i zakres regulacji

  Są różne ujęcia koncepcji prawa adm. Prawo adm. - gałąź prawa, która reguluje działalność organów państwowych, podejmowanych w celu wykonania ustalonych prawem zadań organizacyjnych, wypełnianych w swoistych formach działania.

                                       KOMPETENCJI NIE MOŻNA...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim jest Cudzoziemiec

  Osoba znajdująca się na terytorium państwa, która nie posiada jego obywatelstwa.

  Karta stałego pobytu - jest zezwolenie (decyzja adm. wojewody po zasięgnięciu opinii komend. wojew. policji) na pobyt stały cudzoziemca na terytorium RP.

  Wiza - zezwolenie na wjazd na terytorium danego kraju (za granicą -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności obywatelskie - ich regulacja adm.- pr.

  Stowarzyszenie - forma organizowania różnego rodzaju grup społ. dla konkretnych wspólnych celów, ma charakter dobrowolny, samorządny, cel - niezarobkowy. Ma prawo do stanowienia o swoich celach, programach działania i strukturach organizacyjnych. Opiera się na społ. działalności jego członków. Komitet...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adm. osób fizycznych

  Obywatelstwo - szczególny rodzaj więzi prawnej os. fiz. z państwem, skutkujący podleganie zwierzchnictwu tego państwa, a z drugiej strony korzystanie z praw i wolności oraz opieki dyplomatycznej swego państwa, gdy jest na terenie innego.

  Obywatelstwo - nabycie go wg zasady krwi, dziecko otrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo wyższe

  Tworzenie uczelni - państwowe szkoły wyższe (zakłady państw.) mogą być tworzone, znoszone, łączone i przekształcane w drodze ustawy, która określa: siedzibę, nazwę uczelni, ogólny kierunek działania oraz centr. org. adm. państw. sprawujący nadzór nad nią. Wszystkie szkoły wyższe z mocy prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adm. oświaty, nauki, kultury i sportu

  Istotą zagadnienia oświaty jest realizacja konstytucyjnego prawa do nauki. Prawo to jest realizowane przez szkolnictwo (powszechne i obowiązkowe szkoły podstawowe i upowszechniane szkoły średnie), pomoc w podnoszeniu kwalifikacji osób już pracujących, pomoc dla uczących się (stypendia). System oświaty...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adm. zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych

  Na czele adm. zdrowia i opieki społ. stoi Min. Zdrowia i Opieki Społ., do jego zadań należy: ochrona zdrowia i rehabilitacja ludności, organizowanie służby zdrowia, krwiodawstwa, opracowywanie form zapobiegania chorobom i urazom w związku z pracą, nadzór nad poziomem świadczeń profilaktyczno-leczniczych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adm. komunikacji i łączności lądowej, morskiej, powietrznej, łączności

  Komunikację lądową regulują przepisy: pr. o drogach publ., o ruchu drogowym, o transporcie drogowym i spedycji krajowej, o kolejach. Ustawa o drogach publ. wyróżnia drogi: krajowe, wojewódzkie, gminne, lokalne miejskie, drogi zakładowe. Drogi ze względu na dostępność dzielą się na: ogólnodostępne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 738

  praca w formacie txt

Do góry