Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Swobodne uznanie adm.

  Normy prawa materialnego stanowiące podstawę wydania aktu adm. pozostawiają w niektórych przypadkach org. adm. wydającemu decyzję, pewną możliwość swobodnego uznania w rozwiązaniu lub rozstrzyganiu sprawy z zakresu adm. publ. Może mieć ono miejsce wtedy, gdy norma prawna dotycząca określonego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawiedliwość społeczna

  Sprawiedliwość to ważny atrybut prawa, a sprawiedliwość społ. - w stosunkach społecznych. Warunkiem koniecznym dla spraw. społ. jest takie urządzenie życia publ., by zagwarantowane w nim było niezakłócone funkcjonowanie mechanizmów demokracji, a także swobód i praw człowieka i obywatela.

  Trybunał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarb Państwa

  Szczególna osoba prawna, podmiot praw i obowiązków majątkowych. Skarb Państwa to majątek, mienie i inne prawa majątkowe. Państwo - działania władcze; Skarb Państwa - działania właścicielskie dominium

  Skarb Państwa działa przez Ministra Skarbu Państwa (gospodaruje mieniem Sk.Pań.).

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany zagospodarowania przestrzennego

  Jest to planowanie wykorzystania terenów, składa się z części opisowej i graficznej. Dzielimy je wg stopnia szczegółowości: plan krajowy, regionalny, miejscowy (dot. miasta, wsi, gminy lub ich części). Miejscowe plany muszą być poddane przez org. gminy do publ. wiadomości już od samego faktu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica zawodowa

  Wiadomość nie stanowiąca tajemnicy państwowej - ważna dla interesów państwa, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków. Wiadomości stanowiące tajemnicę służbową określa się jako "poufne". Nadzór nad jej przestrzeganiem pełni:

  - naczelne i centralne org. państw. w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna urzędników samorządowych

  Pracownik sam. to:

  - z wyboru

     wójt (burmistrz, prezydent miasta), ich z-cy

     przewodniczący zarządu zw. kom.

     członkowie org. sejmiku teryt.

  - z mianowania

     osoby zajmujące kierownicze stanowiska

  - z powołania

     sekretarz gminy

     skarbnik gminy (główny księgowy)

  - umowy o pracę

    ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna urzędników państwowej służby cywilnej w RP

  Ustawa z 1982 r. - wielokrotnie nowelizowana - reguluje nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stos. pracy urzędników państw., ich prawa i obowiązki, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną oraz rozpatrywanie sporów o roszczenia urzędów ze stos. pracy. Ustawa dzieli urzędników...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa służba cywilna

  Okres międzywojenny.

  Podstawę pr. urzędniczego stanowił ustawa o państwowej służbie cywilnej z 17.02.1922 r. Art. 1 stanowił, że stosunek państwowej służby cywilnej ma charakter publ.-pr. (stanowiło więc część pr. adm.) Ustawa dzieliła urzędników państw. sł. cyw. na:

  1. urzędników, których...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /3 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór w administracji

  Jest to prawo org. nadzorującego do dokonywania ocen jednostek nadzorowanych, wydawania różnych decyzji, wiążących dyrektyw, np. o zmianie kierunku działania w celu zmiany zachowań podmiotu nadzorowanego. Org. nadzoru jest wyposażony w środki, które oddziaływują na postęp. org. nadzorowanego, nie może...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody działania adm.

  1. Władcze (grzywna, karanie, egzekucja, odpowiedzialność majątkowa, dyscyplinarna) - stosuje się te działania w sytuacjach niezbędnych, gdy inne formy zawiodą.

  - tworzenie norm - nakazy, zakazy, polecenia

  - prewencyjne - ich celem jest zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społ.

  - cywilistyczne -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt

Do góry